Zmena termínu detských pretekov

 

Oznamujeme, že "Preteky pre deti k MDD", ktoré sa mali uskutočniť dňa 1.6.2019 na OR Apáli / Mŕtve rameno Váhu/, sú z dôvodu zahájenia rybárskej sezóny presunuté na termín 26.5.2019.

 

výbor MsO SRZ Komárno


Dňa 6.4.2019 sme zarybňovali násadou šťuky severnej v množstve 400000 ks revír č.: 2-5670-1-1  Žitnoostrovské kanály.

Petrov zdar


Určenie všeobecného zákazu lovu rýb!

 V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z. ,§18, odst.9 , ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným, ktorý dosahoval najmenšiu lovnú mieru a z dôvodu možnosti uplatnenia veterinárnych opatrení /aplikacia medikovaného krmiva RUPIN/ platí v dňoch 2.4.2019 až 5.5.2019 všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch Štrkovisko Kl.Nemá č.r.: 2-3460-1-1, Štrkovisko Číčov č.r.: 2-3100-1-1, Štrkovisko Sokolce č.r.: 2-3960-1-1, Štrkovisko Nesvady č.r.: 2-3760-1-1 a Štrkovisko Kava č.r.: 2-3420-1-1.

Výbor MsO SRZ Komárno


Pravidlá lovu rýb na revíroch Dunaja (revíry Rady SRZ) v roku 2019:

Na základe ustanovení nového zákona (č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z.) upravujeme  znenie upravujeme znenie k Spoločnému rybárskemu poriadku týkajúce sa lovu rýb na jednotlivých revíroch Dunaja pre rok 2019:

Na nasledovných rybárskych revíroch je lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:

 • 2-0480-1-1 Dunaj č. 1
 • 2-0490-1-1 Dunaj č. 2
 • 2-0510-1-1 Dunaj č. 3
 • 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 • 2-0540-1-1 Materiálová jama B
 • 2-0550-1-1 Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)
 • 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD
 • 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký
 • 2-0620-1-1 Dunaj č. 4 (H)

Na nižšie uvedených rybárskych revíroch je lov rýb
od 15. marca do 31. mája zakázaný !

(§13 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)

 • 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Odstavené ramená: Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový
priestor v obci Medveďov. Revír nie je hraničná voda.

 • 2-0560-1-1 Dunaj č. 3 – OR horná inundácia
 • 2-0570-1-1 Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 • 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov – Čunovo

Loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané!

Uvedené zmeny budú súčasťou Dodatku č. 1 k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019.


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého, sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.  

Výbor MsO SRZ Komárno


POČET PRIVLASTENÝCH RÝB NA JEDNO POVOLENIE V ROKU 2019 

Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.


V nadväznosti na video, ktoré koluje na sociálnych sieťach /lov rýb elektrickým agregátom/ predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 9.11.2018 uzneslo tak, že prípad bude v zmysle Disciplinárneho poriadku postúpený na disciplinárny orgán 1.stupňa pri MsO SRZ Komárno. Zároveň vo veci prebieha aj policajné vyšetrovanie.   


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Vážení rybári

 

Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.