Vážené členky a vážení členovia MsO SRZ Komárno.

V tomto roku uplynulo štvorročné obdobie od posledných volieb a nastal čas v súlade so Stanovami SRZ a Volebným poriadkom organizačných zložiek SRZ na voľby do orgánov MsO SRZ a náhradníkov, voľby delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ a ich náhradníkov, a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov. Výbor MsO SRZ Komárno dňa 9.1.2022 prostredníctvom webovej stránky a s využitím nástenky v sídle organizácie zverejnil termíny konania výročných členských schôdzí na obvodných organizáciách ako  aj oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov s uvedením termínu, do ktorého bolo možné návrhy kandidátov zaslať. Výsledky volieb obvodných organizácií:

ObO Okoličná na Ostrove:

Predseda výboru: Bc.Hrabovský Milan

Členovia výboru: Mgr.Lakatos Gábor, Csicsó Jozef, Molnár Dávid, Nagy Koloman

Delegáti na mestskú konferenciu: Bc.Hrabovský Milan, Mgr.Lakatos Gábor

 

ObO Sokolce:

Predseda výboru: Pázmány Karol

Členovia výboru: Jaszkó Tibor, Bedecs Róbert, Győri Máté, Mgr.Schnell Erik

Delegáti na mestskú konferenciu: Pázmány Karol, Bedecs Róbert

 

ObO Číčov:

Predseda výboru: Illés Juraj

Členovia výboru: Váradi František, Décsi Zsolt, Kolocsics Koloman, Papp Gábor

Delegáti na mestskú konferenciu: Illés Juraj, Paluska Csaba

 

ObO Moča:

Predseda výboru: Szegi Tibor

Členovia výboru: Vasas Michal, Nagy Róbert, Sántha Ján, Záhorszky František

Delegáti na mestskú konferenciu: Szegi Tibor, Vasas Michal

 

ObO Zlatná na Ostrove:

Predseda výboru: Jandás József

Členovia výboru: Horváth Ján, Csóka Gabriel, Farkas Eugen, Garai Ján, Károly Július, Molnár Tomáš

Delegáti na mestskú konferenciu: Jandás József, Károly Július

 

ObO Kameničná:

Predseda výboru: Zengő Ján

Členovia výboru: Šeben Marián, Bankó Barnabás, Beke Gabriel, Spányik Tibor

Delegáti na mestskú konferenciu: Zengő Ján, Šeben Marián

 

ObO Nesvady:

Predseda výboru: Csontos Viliam

Členovia výboru: Bartoš Štefan, Paluska Csaba, Bódis Dávid, Bódis Andrej, Nagy Csaba, Simonics Ján

Delegáti na mestskú konferenciu: Csontos Viliam, Paluska Csaba

 

ObO Komárno:

Predseda výboru: Tóth Alfréd

Členovia výboru: Neszi Štefan, Riszdorfer Martin, Hodek Otto, Ing.Kováč Michal, Nagy Štefan, Paksi Ján

Delegáti na mestskú konferenciu: Csernava Štefan, Fuisz Attila, Gerencséri Viktor, Hodek Otto, Horváth Július, Ing.Kováč Michal, Mgr.Kurčík František, Nagy Štefan, Neszi Štefan, Paksi Ján, Paksi Nick, Ing.Pšenák Aurél, Riszdorfer Martin, Msc.Toma Norbert, Tóth Alfréd

 

 

Dňa 10.4.2022 sa konala mestská konferencia organizácie za prítomnosti 25 delegátov a hostí. Boli vykonané voľby 15 členného výboru MsO SRZ Komárno, voľby kontrolnej komisie a voľby delegátov na Snem SRZ. Volebnej komisii predsedal p.Fuisz Attila. Voľby výboru na volebné obdobie 2022 – 2026 boli vykonané tajným hlasovaním pomocou hlasovacieho lístka. Volebná komisia vydala 25 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MsO SRZ Komárno, delegáti prítomní na mestskej konferencii oprávnení voliť odovzdali 25 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MsO SRZ Komárno.

Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že do výboru MsO SRZ Komárno boli zvolení: Csernava Štefan, Csontos Viliam, Hodek Otto, Bc.Hrabovský Milan, Illés Juraj, Jandás József, Ing.Kováč Michal, Nagy Štefan, Neszi Štefan, Pázmány Karol, Riszdorfer Martin, Szegi Tibor, Msc.Toma Norbert, Tóth Alfréd a Zengő Ján.

Následne sa konala ustanovujúca schôdza výboru organizácie za prítomnosti predsedu volebnej komisie p.Fuisza. Predseda Volebnej komisie p.Fuisz vyzval prítomných členov výboru o oznámenie kandidatúry na funkciu predsedu MsO SRZ Komárno. Ako jediný kandidát sa prihlásil p.Tóth Alfréd. Predseda volebnej komisie p.Fuisz predstavil kandidáta na funkciu predsedu MsO SRZ Komárno a vykonal voľbu predsedu aklamáciou. Predsedom MsO SRZ Komárno bol zvolený p.Tóth Alfréd.

 

Volebná komisia následne vykonala voľbu ďalších funkcionárov aklamáciou a zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe funkcionárov MsO SRZ Komárno jednotliví kandidáti boli zvolení takto:

tajomník MsO SRZ Komárno

Neszi Štefan                                  

podpredseda MsO SRZ Komárno

Jandás József                                

rybársky hospodár – veliteľ rybárskej stráže

Riszdorfer Martin

 

Voľba disciplinárnej komisie:

V súlade s § 8, ods. 4 Stanov SRZ na ďalšie volebné obdobie rokov 2022 – 2026 výbor zvolil disciplinárnu komisiu v zložení: Fuisz Attila, Gerencséri Viktor a Ing.Pšenák Aurél.

Po skončení volieb hlavných funkcionárov MsO SRZ Komárno pokračovalo rokovanie mestskej konferencie voľbou delegátov na Snem SRZ. Za delegátov boli výborom navrhnutí a následne zvolení:

Tóth Alfréd, predseda MsO SRZ Komárno,

Neszi Štefan, tajomník MsO SRZ Komárno

 

za náhradníkov:

Jandás József, podpredseda MsO SRZ Komárno a

Riszdorfer Martin, hospodár MsO SRZ Komárno.

 

Ďalej predseda volebnej komisie vykonal voľbu kontrolnej komisie aklamáciou. Za členov komisie boli výborom navrhnutí a následne zvolení:

Mgr.Kurčík František, Šeben Marián, Vasas Michal.

 

Predseda volebnej komisie – p.Fuisz Attila konštatoval, že hlavní funkcionári MsO SRZ Komárno, kontrolná komisia MsO SRZ Komárno,  delegáti a náhradníci na Snem SRZ boli právoplatne zvolení.