Výdaj povolení na rybolov v kancelárii MsO SRZ Komárno:

pondelok, utorok od 8.00 do 12.00 hod. a od 13,00 do 15,30 hod,

streda od 08,00 do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 17,00 hod,

štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. a od 13,00 do 15,30 hod,

piatok od 8.00 do 13,00 hod.

A -  Poplatky a ceny povolení na rybolov:

 

Druh poplatku

Platiteľ

Čiastka v €

A - zápisné

- noví členovia - dospelý

50

- mládež od 15 do 18 rokov

3,50

- deti do 14 rokov

1,70

Zápisné v prislúchajúcej výške platia aj tí, ktorí do 31.3.2018 nezaplatili členský príspevok, čím im zaniklo členstvo v SRZ.

B - členské

- dospelí členovia

20

- mládež od 15 do 18 rokov a študenti do 25 rokov

14

 

 

 

 

Druh

Cena v €

C - Povolenia na lov rýb

1. Miestne – vody kaprové:

    - základné

43

    - invalidi / osoby s preukazom ZŤP /

33

    - so zľavou pre dôchodcov nad 70 rokov

33

    - so zľavou pre študentov od 15 do 25 rokov

33

    - pre dôchodcov nad 85 rokov

zdarma

    - zdarma pre osoby s preukazom ZŤP / len nevidomí a vozičkári  v sprievode inej osob/

zdarma

    - dvom členom vylosovaným na VČS, ČS ObO /1-ObO,2-KN/

zdarma

    - deti od 6 do 15 rokov

14

    - deti do 6 rokov

0

2. Zväzové povolenie - vody kaprové:

    - dospelý

35

    - deti od 6 do 14 rokov

10

D - Ostatné tlačivá

Členský preukaz

0,70

Preukaz pre deti od 3 do 15 rokov

0,10

Záznam o úlovkoch

0,50

Miestny rybársky poriadok

0,70

Zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou

0,80

Zväzový rybársky poriadok kaprový

0,80


B – Rozsah platnosti jednotlivých povolení:


1. Miestne povolenie na kaprové vody sa vzťahujú na vody obhospodarované  Mestskou  organizáciou SRZ Komárno, ktorá povolenie vydáva. Oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.  

Pre ďalšie povolenia nemožno uplatniť nárok na zľavu, t.j. cena týchto povolení je  43.- €.

Držitelia preukazov ZŤP si môžu uplatniť zľavu len s predložením platného preukazu.

Podobne sa zľava vzťahuje len na prvú povolenku v kalendárnom roku.

2. Zväzové   povolenie   na   vody   kaprové  platí pre  všetky  /revíry  Rady a  vybrané  revíry  ZO SRZ/,  ktoré sú zahrnuté vo Zväzovom rybárskom poriadku – kaprové vody / ZRP-K /. Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ ktorej je členom. Zväzové povolenie na kaprové vody oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. V prípade záujmu si člen môže po vyčerpaní stanoveného limitu uvedených druhov rýb zakúpiť spolu s miestnou povolenkou / v cene 43 € / ďalšie zväzové kaprové povolenie.

3. Rozsah platnosti  detských  povolení  na kaprové  vody sa  počas školských  prázdnin júl – august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa  tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.

 

C – Všeobecné ustanovenia pri vydávaní povolení:

                          

1. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody so zľavou / MP – 33 € / skupinám osôb, členom SRZ :

                           -  mládeži od 15 do 18 rokov,

                           -  študentom do 25 rokov,

                           -  dôchodcom na starobnom dôchodku nad 70 rokov,

                           -  osoby s preukazom ZŤP.

                           

2. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody zdarma / MP -  33 € / skupinám osôb,členom SRZ :

                           - dôchodcom nad 85 rokov,

                           - osoby s preukazom ZŤP /len nevidomí a vozičkári v sprievode inej osoby/.

 

3. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody zdarma / MP -  43 € / skupinám osôb,členom SRZ :

                           - dvom členom vylosovaným na ČS, VČS ObO SRZ.

 

4.  Podmienkou pre vydanie povolenia deťom a mládeži je členstvo :

                           - príbuzného prípadne inej blízkej osoby dieťaťa vo veku do 6 rokov v SRZ,

                           - detí vo veku 6 – 14 rokov v rybárskych krúžkoch detí,

                           - mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže.

Dolnú hranicu veku musí dieťa, alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Študenti sa zaraďujú do kategórie mládež a pre vydanie povolení študentom začína veková hranica v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku.

Na uplatnenie zľavy je potrebné predložiť študijný preukaz.

Organizovanie detí v krúžkoch a mládeže v kluboch mladých rybárov, sa podľa Stanov SRZ posudzuje ako členstvo v SRZ.

 5. Vydanie zväzového povolenia na lov rýb je od roku 2017 podmienené zakúpením si miestneho povolenia.

D - Hosťovacie povolenia:

 

1.   MsO SRZ Komárno vydáva členom iných základných organizácií nasledovné hosťovacie povolenia:

                                                                                                                                                             

1. Miestne - vody kaprové:

 

 

dospelý: - denné

7 €

               - týždenné

30 €

detské povolenie /od 6 - 14 rokov/: - denné

2 €

                                                        - týždenné   

5 €

 

2. Na revíry Rady - vody kaprové:

dospelý: - denné

10 €

               - týždenné

30 €

detské povolenie /od 6 - 14 rokov/: - denné

4 €

                 

2. Podmienkou vydania hosťovacích povolení členom SRZ je predloženie členského preukazu a platného rybárskeho lístka.

3.  MO SRZ vydáva nečlenom SRZ a cudzincom nasledovné hosťovacie povolenia: :

 

1. Miestne - vody kaprové:

 

nečlen SRZ: - denné

20 €

nečlen SRZ - týždenné

80 €

 

2. Na revíry Rady - vody kaprové:

nečlen SRZ: - denné

20 €

nečlen SRZ - týždenné

80 €

 

4. K vydaniu povolenia na rybolov pre cudzincov a občanov SR, ktorí nie sú členmi SRZ je potrebné predložiť platný rybársky lístok.

 

E – Rybársky lístok:

 1. Podľa § 10 Zák.č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

2.  Rybárske lístky vydáva príslušný Obecný úrad, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt na základe ústnej žiadosti. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok Obecný úrad, v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.

3. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z., prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38:

týždenný

1,5 €

mesačný

3 €

ročný

7 €

trojročný

17 €

4.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho pri love musí mať.


F. Záverečné ustanovenia:

 

1.  Táto Smernica bola spracovaná v súlade so Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Rady SRZ v Žiline a odsúhlasená výborom MsO SRZ dňa 22.11.2017.                      

2.  Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

 

 

                                                                                                      Výbor MsO SRZ Komárno