Výdaj povolení na rybolov v kancelárii MsO SRZ Komárno:

/ kontakt: Andová Silvia - vedúca kancelárie - výdaj povolení na rybolov, č.t.: +421357701943, +421918489665 /

pondelok, utorok od 8.00 do 12.00 hod. a od 13,00 do 15,30 hod,

streda od 08,00 do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 17,00 hod,

štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. a od 13,00 do 15,30 hod,

piatok od 8.00 do 13,00 hod.

Povolenia na lov rýb /miestne, zväzové/ sú vydávané do 15.10. v kalendárnom roku, hosťovacie povolenia sú v predaji do 28.12. v kalendárnom roku.     

A -  Poplatky a ceny povolení na rybolov /2023/:

 

Druh poplatku

Platiteľ

Cena v €

A - zápisné

- noví členovia - dospelí

50

- študenti od 18 rokov

50

- deti a mládež od 6 do 18 rokov

5

Zápisné v prislúchajúcej výške platia aj tí, ktorí do 31.3.2023 nezaplatili členský príspevok, čím im zaniklo členstvo v SRZ.

B - členské

- dospelí členovia

29

- mládež od 15 do 18 rokov a študenti do 25 rokov

17

 

 

 - deti od 6 do 15 rokov

Druh

Cena v €

C - Povolenia na lov rýb

1. Miestne – vody kaprové:

    - základné

50

    - invalidi / osoby s preukazom ZŤP /

37

    - so zľavou pre dôchodcov nad 70 rokov

37

    - so zľavou pre študentov od 15 do 25 rokov

37

    - pre dôchodcov nad 80 rokov

zdarma

    - zdarma pre osoby s preukazom ZŤP / len nevidomí a vozičkári  v sprievode inej osob/

zdarma

    - dvom členom vylosovaným na VČS, ČS ObO /1-ObO,2-KN/

zdarma

    - deti od 6 do 15 rokov

14

    - deti do 6 rokov

0

2. Zväzové povolenie - vody kaprové:

    - dospelý

50

    - deti od 6 do 15 rokov

10

D - Ostatné tlačivá

Členský preukaz

Preukaz pre deti od 3 do 15 rokov

Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch

Miestny rybársky poriadok

Zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou

Zväzový rybársky poriadok 

Stanovy SRZ

 

B – Rozsah platnosti jednotlivých povolení /2023/:

 

1. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody nalepená v súlade so Smernicou v Povolení na rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor MsO SRZ Komárno.

Držitelia preukazov ZŤP si môžu uplatniť zľavu len s predložením platného preukazu.

2.  Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na rybolov rozširuje platnosť Povolenia na rybolov na všetky kaprové vody (rybárske revíry Rady SRZ a vybrané rybárske revíry OZ SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“. Známka môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na kaprové vody vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na pstruhové vody alebo miestne povolenie na lipňové vody, vydaného týmito OZ SRZ.

Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na rybolov neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb prislúchajúcich na jedno povolenie spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. 

3. Hosťovacie povolenia na rybolov sú denné na všetky vody (kaprové, pstruhové, lipňové) a týždenné na kaprové vody. Dĺžka platnosti je určená na Známke hosťovacieho povolenia. Známka hosťovacie povolenie na rybolov sa vzťahuje len na jeden rybársky revír, ktorý je v obhospodarovaní OZ SRZ alebo revír Rady SRZ. Počet Známok hosťovacích povolení, ktorý má byť vydaný na rybárske revíry OZ SRZ pre príslušný kalendárny rok, schvaľuje výbor tejto OZ SRZ. Vydanie hosťovacieho povolenia na rybolov nie je nárokovateľné. Hosťovacie povolenie denné je platné do 24.00 hod. dňa, na ktorý bola vydaná Známka.  Hosťovacie povolenie týždenné je platné 7 dní, vrátane vyznačeného dňa, od ktorého bola vydaná Známka. Známka Hosťovacie povolenie pre členov SRZ musí byť nalepená v Povolení na rybolov v časti na to určenej, opatrená pečiatkou a podpísaná rybárskym hospodárom alebo inou štatutárnym zástupcom poverenou osobou alebo predajcom povolenia. Hosťovacie povolenie pre nečlena SRZ má formu brožúry, na ktorej je uvedené meno a priezvisko držiteľa, trvalé bydlisko, dátum platnosti, názov, číslo rybárskeho revíru a pečiatka s podpisom rybárskeho hospodára, alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby alebo predajcu povolení.

C – Všeobecné ustanovenia pri vydávaní povolení:

                          

1. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody so zľavou / MP – 37 € / skupinám osôb, členom SRZ :

                           -  mládeži od 15 do 18 rokov,

                           -  študentom do 25 rokov,

                           -  dôchodcom na starobnom dôchodku nad 70 rokov,

                           -  osoby s preukazom ZŤP.

                           

2. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody zdarma / MP -  37 € / skupinám osôb,členom SRZ :

                           - dôchodcom nad 80 rokov,

                           - osoby s preukazom ZŤP /len nevidomí a vozičkári v sprievode inej osoby/.

 

3. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody zdarma / MP -  50 € / skupinám osôb,členom SRZ :

                           - dvom členom vylosovaným na ČS, VČS ObO SRZ.

 

4.  Podmienkou pre vydanie povolenia deťom a mládeži je členstvo :

                           - príbuzného prípadne inej blízkej osoby dieťaťa vo veku do 6 rokov v SRZ,

                           - detí vo veku 6 – 15 rokov v rybárskych krúžkoch detí,

                           - mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže.

Dolnú hranicu veku musí dieťa, alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Študenti sa zaraďujú do kategórie mládež a pre vydanie povolení študentom začína veková hranica v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku.

Na uplatnenie zľavy je potrebné predložiť študijný preukaz.

Organizovanie detí v krúžkoch a mládeže v kluboch mladých rybárov, sa podľa Stanov SRZ posudzuje ako členstvo v SRZ.

 5. Vydanie zväzového povolenia na lov rýb je podmienené zakúpením si miestneho povolenia.

D - Hosťovacie povolenia /2023/:

 

1.   MsO SRZ Komárno vydáva členom iných základných organizácií nasledovné hosťovacie povolenia:

                                                                                                                                                             

1. Miestne - vody kaprové: 

dospelý: - denné

10 €

               - týždenné

40 €

detské povolenie /od 3 - 14 rokov/: - týždenné

5 €

 

2. Na revíry Rady - vody kaprové:

dospelý: - denné

20 €

              - týždenné

30 €

detské povolenie /od 3 - 14 rokov/: - týždenné

5 €

                 

2. Podmienkou vydania hosťovacích povolení členom SRZ je predloženie členského preukazu a platného rybárskeho lístka.

3.  MO SRZ vydáva nečlenom SRZ a cudzincom nasledovné hosťovacie povolenia: :

 

1. Miestne - vody kaprové:

nečlen SRZ: - denné

20 €

nečlen SRZ - týždenné

80 €

pre deti od 3 do 14 rokov: - týždenné

5 €

2. Na revíry Rady - vody kaprové:

dospelý: - denné

40 €

               - týždenné

150 €

detské povolenie /od 3 - 14 rokov/: - denné

10 €

4. K vydaniu povolenia na rybolov pre cudzincov a občanov SR, ktorí nie sú členmi SRZ je potrebné predložiť platný rybársky lístok.

 

E – Rybársky lístok:

 1. Podľa § 10 Zák.č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

2.  Rybárske lístky vydáva príslušný Obecný úrad, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt na základe ústnej žiadosti. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok Obecný úrad, v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.

3. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z., prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38:

týždenný

1,5 €

mesačný

3 €

ročný

7 €

trojročný

17 €

4.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho pri love musí mať.

F. Záverečné ustanovenia:

 

1.  Táto Smernica bola spracovaná v súlade so Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Rady SRZ v Žiline a odsúhlasená predsedníctvom výboru MsO SRZ dňa 23.11.2022.                      

2.  Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.

 

 

                                                                                                      Výbor MsO SRZ Komárno