Vydaj povolenie na rybolov v kancelárii MsO SRZ Komárno:

/ kontakt: Andová Silvia - vedúca kancelárie - výdaj povolenie na rybolov, č.t.: +421357701943, +421918489665 /

pondelok, utorok od 8.00 do 12.00 hod. od 13:00 do 15:30 hod.,

streda od 08,00 do 12,00 hod. od 13:00 do 17:00,

štvrtok od 8:00 do 12:00 hod. od 13:00 do 15:30 hod.,

piatok od 8:00 do 13:00 hod.

Povolenia na lov rýb /miestne, zväzové/ sú vydávané do 15.10. v kalendárnom roku, hosťovacie povolenie sú v predaji do 28.12. v kalendárnom roku. 

 

A - Poplatky a ceny povolenia na rybolov /2024/:

 

Druh poplatku

Platiteľ

Cena v €

A - zápisné

- noví členovia - dospelí

50

- študenti od 18 rokov

50

- deti a mládež od 6 do 18 rokov

5

Zápisné v prislúchajúcej platí aj tí, ktorí do 31.3.2024 nezaplatili príspevok, čím im zaniká členstvo v SRZ.

B - členský

- dospelí členovia

35

- mládež od 15 do 18 rokov a študenti do 25 rokov

17

 

 

 - deti od 6 do 15 rokov

Druh

Cena v €

C - Povolenia na lov rýb

1. Miestne – vody kaprové:

    - základné

60

    - invalidi / osoby s preukazom ZŤP /

40

    - so zľavou pre dôchodcov nad 70 rokov

40

    - so zľavou pre študentov od 15 do 25 rokov

40

    - pre dôchodcov nad 80 rokov

zadarmo

    - zdarma pre osoby s preukazom ZŤP / len nevidomí a vozičkári v sprievode inej osoby/

zadarmo

    - dvom členom vylosovaným na VČS, ČS ObO /1-ObO,2-KN/

zadarmo

    - deti od 6 do 15 rokov

14

    - deti do 6 rokov

0

2. Zväzové povolenie - vody kaprové:

    - dospelý

75

    - deti od 6 do 15 rokov

15

D - Ostatné tlačivá

Členský preukaz

0,70

Preukaz pre deti od 3 do 15 rokov

0,70

Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch

0,70

Miestny rybársky poriadok

1,00

Zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou

1,00

Zväzový rybársky poriadok 

1,00

Stanovy SRZ

 1,00

Každý člen formou zálohy pri platení členského príspevku na daný rok uhrádza brigádnicky poplatok vo výške 30 € a obdrží brigádnický preukaz. Ak si člen odpracuje brigádu v stanovenom rozsahu, po ukončení brigády mu bude vrátená záloha vo výške 30 €. 

B – Rozsah platnosti jednotlivých povolení /2024/:

 

1. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody nalepená v súlade so Smernicou v Povolení na rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, ​​zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, ​​pstruha jazerného, ​​pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombinácie. Privlastnením si 40-tého kusu, ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb Povolenie na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pustiť“. V prípade záujmu o člen SRZ môže byť vyčerpaný takto stanovený počet privlastnených rýb žiada o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor MsO SRZ Komárno.

Držitelia preukazov ZŤP si môžu uplatniť len s predložením platného preukazu.

2.  Známka Zväzového povolenia na kaprové vody nalepená v súlade s touto dohodou v Povolení o rybolove rozširuje platnosť Povolenia a na rybolov na všetky kaprové vody (rybárske revíry Rady SRZ a vybrané rybárske revíry OZ SRZ), ktoré sú oprávnené v „Rybárskom poriadku pre držiteľov“. zväzových kaprových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“. Známka môže byť vydaná len členov SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - povolenie na kaprové miestne vody vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody -Liptovský Hrádok, Dobšiná,Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na lipňové vody alebo miestne povolenie na lipňové vody, vydané týmito OZ SRZ.

Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepené v súlade s touto smernicou v Povolení na neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb prislúchajúcich na jedno povolenie spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, ​​zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého , pstruha potočného, ​​pstruha jazerného, ​​pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombinácia. Privlastnením si 40-tého kusu, ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb Povolenie na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pustiť“. 

3. Hosťovacie zariadenie na rybolov sú denné na všetky vody (kaprové, pstruhové, lipňové) a týždenné na kaprové vody. Dĺžka platnosti je určená na Známke hosťovacieho povolenia.Známka hosťovacie povolenie na rybolov sa vzťahuje len na jeden rybársky revír, ktorý je v obhospodarovaní OZ SRZ alebo revíru Rady SRZ.Počet Známok hosťovacích povolení, ktorý má byť vydaný na rybárske revíry OZ SRZ pre príslušný kalendárny rok, schvaľuje výbor tohto OZ SRZ. Vydanie hosťovacieho povolenia na rybolov nie je nárokovateľné.Hosťovacie povolenie denné je platné do 24.00 hod. dňa, na ktorý bola vydaná Známka. Hosťovacie povolenie týždenné je platné 7 dní, vrátane vyznačeného dňa, od ktorého bola vydaná Známka.Známka Hosťovacie povolenie pre členov SRZ musí byť nalepená v Povolení na rybolov v časti na to určenú, opatrenú pečiatkou a podpísanú rybárskym hospodárom alebo inou štatutárnym zástupcom poverenou osobou alebo predajom povolenia.Hosťovacie povolenie pre nečlena SRZ má formu brožúry, na ktorej je uvedené meno a priezvisko držiteľa, trvalé bydlisko, dátum platnosti, názov, číslo rybárskeho revíru a pečiatka s podpisom rybárskeho hospodára, alebo inej štatutárnej zástupcom poverenej osoby alebo predajcu povolenia.

C – Všeobecné ustanovenia pri vydávaní povolenia:

                          

1. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody so zľavou / MP – 40 € / skupinám osôb, členom SRZ :

                           - mládeži od 15 do 18 rokov,

                           - študentom do 25 rokov,

                           - dôchodcom na starobnom dôchodku nad 70 rokov,

                           - osoby s preukazom ZŤP.

                           

2. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody zdarma / MP - 40 € / skupinám osôb,členom SRZ :

                           - dôchodcom nad 80 rokov,

                           - osoby s preukazom ZŤP /len nevidomí a vozičkári v sprievode inej osoby/.

 

3. MsO SRZ Komárno vydá miestne povolenie na kaprové vody zdarma / MP - 60 € / skupinám osôb,členom SRZ :

                           - dvom členom vylosovaným na ČS, VČS ObO SRZ.

 

4. Podmienkou pre vydanie povolenia deťom a mládeži je členstvo :

                           - príbuzného prípadne inej blízkej osoby dieťaťa vo veku do 6 rokov v SRZ,

                           - detí vo veku 6 – 15 rokov v rybárskych krúžkoch detí,

                           - mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže.

Dolnú hranicu veku musí dieťa, alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Študenti sa zaraďujú do kategórie mládeže a pre vydanie povolenia študentom začína veková hranica v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dosiahol 25 rokov veku.

Na uplatnenie zľavy je potrebné zadať študijný preukaz.

Organizovanie detí v krúžkoch a mládeže v kluboch mladých rybárov, sa podľa Stanov SRZ posudzuje ako členstvo v SRZ.

 5. Vydanie zväzového povolenia na lov rýb je podmienené zakúpením a miestneho povolenia.

D - Hosťovacie povolenie /2024/:

 

1. MsO SRZ Komárno vydáva členom iných základných organizácií nasledujúceho hosťovacieho povolenia:

                                                                                                                                                             

1. Miestne - vody kaprové: 

dospelý: - denné

10 €

               - týždenné

40 €

detské povolenie /od 3 - 14 rokov/: - týždenné

5 €

 

2. Na revíry Rady - vody kaprové:

dospelý: - denné

15 €

              - týždenné

40 €

detské povolenie /od 3 - 14 rokov/: - týždenné

5 €

                 

2. Podmienkou vydania hosťujúceho povolenia členom SRZ je predloženie členského preukazu a platného rybárskeho lístka.

3. MO SRZ vydáva nečlenom SRZ a cudzincom nasledujúce hosťovacie povolenie: :

 

1. Miestne - vody kaprové:

nečlen SRZ: - denné

20 €

nečlen SRZ - týždenné

80 €

pre deti od 3 do 14 rokov: - týždenné

5 €

2. Na revíry Rady - vody kaprové:

dospelý: - denné

40 €

               - týždenné

150 €

detské povolenie /od 3 - 14 rokov/: - denné

10 €

4. K vydaniu povolenia na rybolov pre cudzincov a občanov SR, ktorí nie sú členmi SRZ je potrebné pridať platný rybársky lístok.

 

E – Rybársky lístok:

 1. Podľa § 12 zák.č. 216/2018 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov alebo uživatelia.

2. Rybárske lístky vydáva obec, mesto a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská čásťna základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. 

3. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38:

týždenný

3 €

mesačný

5 €

ročný

10 €

trojročný

25 €

4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že aj keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho pri láske musí mať.

F. Záverečné ustanovenia:

 

1. Táto Smernica bola spracovaná v súlade so Smernicou o platení zápisného, ​​členských príspevkov ao vydávaní povolenia na rybolov Rady SRZ v Žiline a odsúhlasená predsedníctvom výboru MsO SRZ dňa 22.11.2023.                      

2. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2024.

 

 

                                                  Výbor MsO SRZ Komárno