Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

http://www.srzrada.sk/aktuality/oznamenie-o-odstraneni-nezrovnalosti-v-spolocnom-rybarskom-poriadku/


ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

http://www.srzrada.sk/aktuality/zosuladenie-spolocneho-rybarskeho-poriadku-s-legislativou/Výsledky rybárskych pretekov v LRU konaných dňa 4.5.2019 na revíry Konkoli Kameničná:

Pretekov sa zúčastnilo 25 rybárov.

1. miesto: Paluska Ádám - 59139,9 bodov,

2. miesto: Riszdorfer Matej - 41595 bodov,

3. miesto: Obola Štefan - 33150 bodov,

4. miesto: Angyal Imrich - 32300 bodov,

5. miesto: Balázs József - 24650 bodov,

Najväčší úlovok : Turza Jozef - kapor rybničný - 5970 g. 


Plánované udržovacie práce v rybárskych revíroch na rok 2019 - oznámenie správcu vodných tokov:


Výsledky rybárskych pretekov konaných dňa 1.5.2019 na OR Apáli o "Pohár primátora" :

1. Balázs József - 59,725 kg,
2. Toma Norbert - 55,100 kg,
3. Kováč Michal, Ing. - 48,490 kg,
4. Beke Zoltán - 44,220 kg,
5. Angyal Imrich - 36,600 kg.

Najväčší úlovok: Balázs József - kapor rybničný 11,100 kg. 


Zmena termínu detských pretekov

 

Oznamujeme, že "Preteky pre deti k MDD", ktoré sa mali uskutočniť dňa 1.6.2019 na OR Apáli / Mŕtve rameno Váhu/, sú z dôvodu zahájenia rybárskej sezóny presunuté na termín 26.5.2019.

 

výbor MsO SRZ Komárno


Dňa 6.4.2019 sme zarybňovali násadou šťuky severnej v množstve 400000 ks revír č.: 2-5670-1-1  Žitnoostrovské kanály.

Petrov zdar


Určenie všeobecného zákazu lovu rýb!

 V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z. ,§18, odst.9 , ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným, ktorý dosahoval najmenšiu lovnú mieru a z dôvodu možnosti uplatnenia veterinárnych opatrení /aplikacia medikovaného krmiva RUPIN/ platí v dňoch 2.4.2019 až 5.5.2019 všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch Štrkovisko Kl.Nemá č.r.: 2-3460-1-1, Štrkovisko Číčov č.r.: 2-3100-1-1, Štrkovisko Sokolce č.r.: 2-3960-1-1, Štrkovisko Nesvady č.r.: 2-3760-1-1 a Štrkovisko Kava č.r.: 2-3420-1-1.

Výbor MsO SRZ Komárno


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého, sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.  

Výbor MsO SRZ Komárno


POČET PRIVLASTENÝCH RÝB NA JEDNO POVOLENIE V ROKU 2019 

Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.


V nadväznosti na video, ktoré koluje na sociálnych sieťach /lov rýb elektrickým agregátom/ predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 9.11.2018 uzneslo tak, že prípad bude v zmysle Disciplinárneho poriadku postúpený na disciplinárny orgán 1.stupňa pri MsO SRZ Komárno. Zároveň vo veci prebieha aj policajné vyšetrovanie.   


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Vážení rybári

 

Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.