Oznamujeme rybárom, že revír č. 2-0020 1-1 OR Apáli bude v dňoch od 23.09.2018 - 00,00 hod. do 28.09.2018 - 12,00 hod. z dôvodu konania 3.ročníka medzinárodných pretekov v LRU Apáli CARP CUP  uzatvorený! 

V čase od 19.9.2018 - 14,00 hod. platí v súlade s § 17 ods. 11 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z. v platnom znení zákaz lovu vysadených druhov rýb - kapra rybničného a amúra bieleho. Zákaz lovu vysadených druhov rýb je vyznačený dodatkovou tabuľkou na prístupových cestách OR Apáli.

Výbor MsO SRZ Komárno

-------------------------------------------------------------------

Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. júna 2018 bol v NR SR schválený Zákon o rybárstve.

Ten je po podpísaný prezidentom SR a už zapísaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 216/2018 a účinnosť nadobudne 1.1.2019.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť jeho plné znenie:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/216/20190101


Nový zákon o rybárstve podporilo 88 poslancov. Legislatíva spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva, pričom zakazuje neetické praktiky pri love a posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb. Nový zákon zároveň upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zákon ustanovuje aj možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných závažných porušeniach ustanovení doterajším užívateľom previesť rybársky revír do užívania správcovi vodného toku.

------------------------------------------------------------

Vážení rybári

dovoľujeme si vás informovať, že v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 8704/2017-4.1 zo dňa 07. novembra 2017 o povolení výnimky na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb MŽP SR povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu vo vybraných kaprových rybárskych revíroch výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve, ktorá od 15. mája v roku 2018 držiteľom príslušných povolení na rybolov umožní podľa zákona o rybárstve lov a privlastňovanie si kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), j) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Zoznam rybárskych revírov, na ktorých je povolená výnimka:

2-0020-1-1

Apáli Komárno

2-1070-1-1

Konkoli Kameničná

2-3420-1-1

Štrkovisko Kava I.

2-3460-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

2-3100-1-1

Štrkovisko Číčov

2-3960-1-1

Štrkovisko Sokolce

2-3760-1-1

Štrkovisko Nesvady

2-0841-1-1

Štrkovisko Zlatná n./O.


Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.