Jarné zarybnenie násadou kapra rybničného K3

 

Dňa 20.3.2023 budú naše kaprové rybárske revíry :

- štrkovisko Číčov – 1500  kg. štrkovisko Klížska Nemá – 500  kg,

- Konkoli Kameničná – 4000 kg, Akácos – 500 kg,

- OR Apáli – 4000 kg,

- štrkovisko Nesvady – 2000 kg

zarybnené násadou kapra rybničného v kategórií K3 a to v objeme 12500 kg. Dodávateľom násady je SRYBA, s.r.o.

 

Na rybárskych revíroch:

štrkovisko Číčov / 2- 3100-1-1/,

štrkovisko Klížska Nemá /2-3460-1-1/,

štrkovisko Nesvady /2-3760-1-1/ bude od 20.3.2023 do 16.4.2023 vrátane všeobecný zákaz lovu rýb!


Pozvánka

 

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne Vás týmto pozýva na členské schôdze obvodných organizácii, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Dátum

Zahájenie

ObO

Miesto konania

18.2.2023

17,00

Moča

KD /ZŠ/

25.2.2023

09,00

Sokolce

KD

25.2.2023

17,00

Nesvady

KD

4.3.2023

09,00

Kameničná

KD

11.3.2023

09,00

Zlatná na Ostrove

ŠH

18.3.2023

09,00

Okoličná na Ostrove

KD

19.3.2023

09,00

Číčov

KD

25.3.2023

09,00

Komárno

Budova

Matice slovenskej Komárno

 

s programom:

 

1. Otvorenie

2. Odsúhlasenie programu

3. Voľba pracovného predsedníctva

4. Voľba mandátovej, návrhovej komisie /trojčlenné komisie/

5. Kontrola plnenia uznesenia

6. Správa mandátovej komisie

7. Správa o činnosti výboru za rok 2022 a plán hlavných úloh na rok 2023

8. Správa o finančnom hospodárení v roku 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

9. Správa RS a DK za rok 2022

10.Správa kontrolnej komisie

11.Informácia o nových základných predpisoch

12.Diskusia

13.Vyhodnotenie súťaže o rekordný úlovok roka 2022

14.Návrh na uznesenie

15.Vylosovanie miestneho kaprového povolenie zdarma

16.Záver 

Prezentácia členov sa začína 40 minút pred zahájením. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2022. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní dvaja členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú zdarma miestne povolenie na lov rýb na kaprových vodách v roku 2023.

Výbor MsO SRZ Komárno


Vážení rybári!

 

Blíži sa koniec roka a tak Vás chceme upozorniť na Vašu povinnosť, riadne vyplnený celoročný sumár úlovkov

odovzdať najneskôr do 15.01.2023!!!!

späť MsO SRZ Komárno v zmysle Vyhlášky č. 381/2018 Z. z. § 14 odstavec 21, citácia:

"Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.".

Riadne vyplnené Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkov / na stranách 34 – 38 /  Záznamu môžete prísť odovzdať osobne, prípadne je možné poslať aj poštou na adresu:

 

MsO SRZ Komárno

Záhradnícka 16 II/4

94501 Komárno

 

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť člena SRZ platiť členský príspevok

najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 Členstvo v SRZ zaniká aj z dôvodu, ak člen nezaplatí členský príspevok do 31. marca príslušného roka / §10 Stanov SRZ /.

Členský príspevok je možné zaplatiť v hotovosti v sídle MsO SRZ Komárno.


Nové vedenie Slovenského rybárskeho zväzu

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táľoch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Delegáti snemu si zvolili nových štatutárnych zástupcov, ako aj členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ. Ivan Orovčik sa stal prezidentom SRZ a Ing. Bohuš Cintula bol delegátmi zvolený za tajomníka SRZ na nadchádzajúce volebné obdobie.


IMG_20220501_075257.jpgIMG_20220501_095643.jpg

    


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.