Pravidlá lovu rýb na revíroch Dunaja (revíry Rady SRZ) v roku 2019:

Na základe ustanovení nového zákona (č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z.) upravujeme  znenie upravujeme znenie k Spoločnému rybárskemu poriadku týkajúce sa lovu rýb na jednotlivých revíroch Dunaja pre rok 2019:

Na nasledovných rybárskych revíroch je lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:

 • 2-0480-1-1 Dunaj č. 1
 • 2-0490-1-1 Dunaj č. 2
 • 2-0510-1-1 Dunaj č. 3
 • 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 • 2-0540-1-1 Materiálová jama B
 • 2-0550-1-1 Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)
 • 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD
 • 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký
 • 2-0620-1-1 Dunaj č. 4 (H)

Na nižšie uvedených rybárskych revíroch je lov rýb
od 15. marca do 31. mája zakázaný !

(§13 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)

 • 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový
priestor v obci Medveďov. Revír nie je hraničná voda.

 • 2-0560-1-1 Dunaj č. 3 – OR horná inundácia
 • 2-0570-1-1 Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 • 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov – Čunovo

Loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané!

Uvedené zmeny budú súčasťou Dodatku č. 1 k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019.


Plánované jarné zarybnenie násadou kapra rybničného K3 bude vykonané v dvoch termínoch. Zajtra tj. 14.3.2019 od 09,00 hod. budeme zarybňovať takto:

Názov revíru

Číslo revíru

Množstvo v kg

Žitnoostr.kan.

2-5670-1-1

500

Jazero Kakal

2-0841-1-1

500

Konkoli

2-1070-1-1

4000

Akácos

2-0010-1-1

500

Apáli

2-0020-1-1

4000

CELKOM

9500

 


Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne Vás týmto pozýva na členské schôdze obvodných organizácii, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Dátum

Zahájenie

ObO

Miesto konania

23.2.2019

09,00 hod.

Okoličná na Ostrove

kultúrny dom

23.2.2019

14,00 hod.

Moča

školská jedáleň

2.3.2019

09,00 hod.

Sokolce

kultúrny dom

9.3.2019

09,00 hod.

Zlatná na Ostrove

kultúrny dom

16.3.2019

09,00 hod.

Číčov

kultúrny dom

17.3.2019

09,00 hod.

Kameničná

kultúrny dom/OÚ

23.3.2019

09,00 hod.

Komárno

dom Matice slovenskej

23.3.2019

17,00 hod.

Nesvady

kultúrny dom

 

s programom:

 

1.Otvorenie

2.Odsúhlasenie programu

3.Voľba pracovného predsedníctva

4.Voľba mandátovej, návrhovej komisie /trojčlenné komisie/

5. Vyhodnotenie súťaže o rekordný úlovok  roka 2018

6. Kontrola plnenia uznesenia

7. Správa mandátovej komisie

8.Správa o činnosti výboru za rok 2018 a plán hlavných úlohna rok 2019, správa predsedu ObO o činnosti organizácie

9.Správa o finančnom hospodárení v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

10.Správa RS a DK za rok 2018

11.Správa kontrolnej komisie

12.Informácia o nových základných predpisoch

13.Diskusia

14.Návrh na uznesenie

15. Vylosovanie miestneho kaprového povolenie zdarma

16.Záver

 

Prezentácia členov sa začína 40 minút pred zahájením. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2019. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní dvaja členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú zdarma miestne povolenie na lov rýb na kaprových vodách v roku 2019.

Výbor MsO SRZ v Komárne


 

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s § 42 dva všeobecne záväzné právne predpisy, a to vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve a vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov bola takisto uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.


 

Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého, sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.  

Výbor MsO SRZ Komárno


POČET PRIVLASTENÝCH RÝB NA JEDNO POVOLENIE V ROKU 2019 

Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.

ZMENA CIEN POVOLENÍ V ROKU 2019                                                                     

Rada SRZ schválila zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 EUR a 2 Eurá ostávajú základnej organizácii SRZ. Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom odvod pre Radu SRZ bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 Eurá. viac info nájdete na www.srzrada.sk                                         

----------------------------------------------------------------

V nadväznosti na video, ktoré koluje na sociálnych sieťach /lov rýb elektrickým agregátom/ predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 9.11.2018 uzneslo tak, že prípad bude v zmysle Disciplinárneho poriadku postúpený na disciplinárny orgán 1.stupňa pri MsO SRZ Komárno. Zároveň vo veci prebieha aj policajné vyšetrovanie.   

-------------------------------------------------------------------

Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. júna 2018 bol v NR SR schválený Zákon o rybárstve.

Ten je po podpísaný prezidentom SR a už zapísaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 216/2018 a účinnosť nadobudne 1.1.2019.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť jeho plné znenie:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/216/20190101

 

Nový zákon o rybárstve podporilo 88 poslancov. Legislatíva spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva, pričom zakazuje neetické praktiky pri love a posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb. Nový zákon zároveň upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zákon ustanovuje aj možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných závažných porušeniach ustanovení doterajším užívateľom previesť rybársky revír do užívania správcovi vodného toku.

------------------------------------------------------------

Vážení rybári

 

Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.