Na OR Apáli č. revíru 2-0020-1-1-platí:

zákaz lovu vysadených druhov rýb /kapor rybničný a amur biely/

v čase od 10.9.2019 do 22.9.2019 / ods.9, par.18 Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z./.

Z dôvodu konania pretekov bude na OR Apáli vo všetkých vyznačených úsekoch:

ZÁKAZ LOVU RÝB

od 21.9.2019 /00,00 hod./ do 27.9.2019 /15,00 hod.

podľa §20, ods.3 Zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Výbor MsO SRZ Komárno


Mimoriadne členské schôdze ObO, mestská konferencia MsO SRZ Komárno a oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov.

V súvislosti s písomnou žiadosťou 24 členov Rady SRZ /§20 ods. 2 Stanov SRZ/  o zvolanie mimoriadneho Snemu SRZ oznamujeme členom MsO SRZ Komárno, že v mesiacoch september 2019 až október 2019 sa budú konať mimoriadne členské schôdze na ObO MsO SRZ Komárno. Následne sa bude konať mimoriadna Mestská konferencia MsO SRZ Komárno s cieľom zvoliť 2 delegátov a 1 náhradníka na Mimoriadny snem SRZ.

Termíny mimoriadnych členských schôdzí na jednotlivých ObO  a program rokovania bude zverejnený po mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ /7.9.2019/ a riadnom zasadnutí výboru MsO SRZ Komárno /11.9.2019/. Výbor v súlade s §14 ods.4 Stanov SRZ určí počet delegátov na mestskú konferenciu, ktorí sa volia na členských schôdzach obvodných organizácií.

Návrh kandidáta na Mestskú konferenciu MsO SRZ Komárno je možno podať osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu: MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4,94501 Komárno do 5.9.2019.

Tlačivo: „NÁVRH KANDITÁTA ZA DELEGÁTA NA MESTSKÚ KONFERENCIU“ je k dispozícii v kancelárii MsO alebo na tejto internetovej stránke v časti Na stiahnutie.

Výbor MsO SRZ Komárno


OZNAM O ÚPRAVE ÚRADNÝCH HODÍN:

 Výbor MsO SRZ Komárno informuje rybárov o úprave úradných hodín v kancelárii MsO SRZ Komárno počas dovolenkového obdobia od 9.8.2019 do 20.9.2019 takto:

 PO – PIA

od 09,00 hod. do 12,00 hod.

 V súrnych prípadoch volať na t.č.:

 

0905430196, 0905324146, 0907653211

 Ďakujeme!


V dňoch 16.6.2019 a 30.6.2019 boli vykonané záchranné práce v inundačných priestoroch Vážskeho Dunaja pri Novej Osade.


Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

http://www.srzrada.sk/aktuality/oznamenie-o-odstraneni-nezrovnalosti-v-spolocnom-rybarskom-poriadku/


ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

http://www.srzrada.sk/aktuality/zosuladenie-spolocneho-rybarskeho-poriadku-s-legislativou/


Výsledky rybárskych pretekov detí:

- kategória do 10 rokov:

1.miesto: Riszdorfer Michal - 15290 bodov,

2.miesto: Tóthová Bibiana - 6575 bodov,

3.miesto: Riszdorferová Sofia - 5910 bodov.

- kategória do 15 rokov:

1.miesto: Riszdorfer Martin - 11490 bodov,

2.miesto: Tóth Attila - 5540 bodov,

3.miesto: Gál Simon - 3130 bodov.

Všetkým srdečne blahoželáme!

Ďakujeme za účasť a ďakujeme aj našim sponzorom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k plynulému priebehu.


Výsledky rybárskych pretekov v LRU konaných dňa 4.5.2019 na revíry Konkoli Kameničná:

Pretekov sa zúčastnilo 25 rybárov.

1. miesto: Paluska Ádám - 59139,9 bodov,

2. miesto: Riszdorfer Matej - 41595 bodov,

3. miesto: Obola Štefan - 33150 bodov,

4. miesto: Angyal Imrich - 32300 bodov,

5. miesto: Balázs József - 24650 bodov,

Najväčší úlovok : Turza Jozef - kapor rybničný - 5970 g. 


Plánované udržovacie práce v rybárskych revíroch na rok 2019 - oznámenie správcu vodných tokov:


Výsledky rybárskych pretekov konaných dňa 1.5.2019 na OR Apáli o "Pohár primátora" :

1. Balázs József - 59,725 kg,
2. Toma Norbert - 55,100 kg,
3. Kováč Michal, Ing. - 48,490 kg,
4. Beke Zoltán - 44,220 kg,
5. Angyal Imrich - 36,600 kg.

Najväčší úlovok: Balázs József - kapor rybničný 11,100 kg. 


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého, sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.  

Výbor MsO SRZ Komárno


POČET PRIVLASTENÝCH RÝB NA JEDNO POVOLENIE V ROKU 2019 

Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.


V nadväznosti na video, ktoré koluje na sociálnych sieťach /lov rýb elektrickým agregátom/ predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 9.11.2018 uzneslo tak, že prípad bude v zmysle Disciplinárneho poriadku postúpený na disciplinárny orgán 1.stupňa pri MsO SRZ Komárno. Zároveň vo veci prebieha aj policajné vyšetrovanie.   


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Vážení rybári

 

Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.