Určite ste v posledných týždňoch zaznamenali v médiách informácie o pomerne rozsiahlych úhynoch rýb na rieke Slatina nad Zvolenom. Nejednalo a o jednu mimoriadnu udalosť, ale v priebehu niekoľkých týždňov bola táto rieka zasiahnutá hneď niekoľkými ekologickými haváriami (MZV) s pomerne veľkými stratami na ichtyofaune.
Zajtra je Svetový  deň životného prostredia a tak by sme Vám pri tejto príležitosti chceli predstaviť spracovanú Petíciu za ochranu rieky Slatina. Cieľom petičného výboru je poukázať na problémy, ktorými táto stredoslovenská rieka dnes čelí. 
Verím, že Vás obsah petície zaujme a podporíte ju či už svojím podpisom, alebo šírením prostredníctvom elektronických médií, web. stránok ZO SRZ, alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 
Tu je link na elektronickú verziu petície Za ochranu rieky Slatina:
https://www.peticie.com/peticia_za_ochranu_rieky_slatina

Zrušenie rybárskych pretekov.

Vážení rybári,
mesiac máj už tradične patrí usporiadaniu tradičných rybárskych pretekov na kaprových revíroch v našej organizácii. Mimoriadna situácia s vírusom Covid-19 však ovplyvnila aj našu rybársku komunitu ako aj konanie všetkých pretekov na našich revíroch a populárne preteky v love kaprov a amúrov  "Konkoli CARP CUP - jar 2020".

MsO SRZ Komárno definitívne ruší konanie rybárskych pretekov v love kaprov a amúrov  "Konkoli CARP CUP - jar 2020". Ak nám to situácia umožní, ostatné rybárske preteky budú organizované v termínoch podľa schváleného Plánu činnosti organizácie na kalendárny rok.


Zarybnenie násadou zubáča veľkoústeho

Dňa 26.5.2020 bol do našich revírov vysadený zubáč veľkoústy v počte 42000 ks o veľkosti cca. 4-5 cm nasledovne:

-štrkovisko Nesvady - 3000 ks, štrkovisko Kava - 3000 ks, Stará Nitra - 3000 ks, Žitava kanál - 3000 ks, štrkovisko Kl.Nemá - 2000 ks, štrkovisko Číčov - 3000 ks, štrkovisko Sokolce - 3000 ks, Konkoli - 7000 ks, OR Apáli - 15000 ks.


Oznámenie:

Rybárske preteky detí na OR Apáli sa uskutočnia dňa 27.6.2020 so začiatkom od 08,00 hod.                                


Jarné zarybňovanie revírov

Jarné zarybňovanie revírov sme zahájili dňa 19.3.2020 násadou kapra rybničného K3 na revíroch: Apáli /2-0020-1-1/ - 4000 kg, Konkoli /2-1070-1-1/ - 4500 kg, Akácos /2-0010-1-1/ - 500 kg a jazero Kakal /2-0841-1-1/ - 500 kg. Druhá násada kapra rybničného K3 bola vykonaná dňa 3.4.2020 na revíroch organizácie takto: štrkovisko Nesvady /2-3760-1-1/ - 1500 kg, štrkovisko Sokolce /2-3960-1-1/ - 1500 kg, štrkovisko Číčov /2-3100-1-1/ - 1500 kg, štrkovisko Kl.Nemá /2-3460-1-1/ - 500 kg, štrkovisko Kava /2-3420-1-1/ - 500 kg a Žitnoostrovské kanály /2-5760-1-1/ - 500 kg. Celkové množstvo vysadených rýb v tejto kategórii 15500 kg v hodnote 40920 EUR. Ďalej podľa požiadavky ObO sme vysadili násadu kapra rybničného K2 do revírov:  štrkoviska Sokolce /2-3960-1-1/ - 600 kg, štrkoviska Číčov /2-3100-1-1/ - 300 kg v hodnote 4158 EUR. Do všetkých revírov sme spolu s horeuvedenou násadou vysadili a úmerne rozdelili násadu 500 kg amura bieleho v hodnote 1650 EUR. Zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ nám bolo pridelených 400000 ks násady šťuky Šo plôdik / Žitnoostrovské kanály a Dunaj č.2 / a 3 kg násady úhora monté /Dunaj č.2/. Dňa 2.4.2020 sme vysadili 800 kg kapra K5+ do revíru Konkoli /2-1070-1-1/ v hodnote 5040 EUR.

Pri zarybňovaní boli rešpektované zásady podľa usmernenia Rady SRZ:

- dodržiavanie zákazu zhromažďovania,

- aby sa preberania rýb zúčastnili len osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná a dodržali zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Výbor MsO SRZ Komárno     


ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY:

Z dôvodu mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 MsO SRZ Komárno  oznamuje, že umožní zakúpenie povolenia našim členom úhradou prevodu na bankový účet s nasledovným postupom:

Na e-mail info@srz-komarno.sk s predmetom MENO A PRIEZVISKO člena odošle správne vyplnenú objednávku povolení (môže aj viac objednávok). Upozorňujeme, že výsledná suma pre platbu bude len jedna ako súčet objednávok a rovnako iba  jeden variabilný symbol. V prípade ZŤP, invalidity, študenta do 25 rokov je potrebné tieto doklady (scan, foto) poslať spolu s objednávkou.

Po prekontrolovaní  mu bude obratom oznámená suma úhrady, číslo účtu organizácie: /IBAN: SK25 1100 0000 0026 2282 6025/ a variabilný symbol formou potvrdzujúceho emailu.  Forma úhrady môže byť aj poštovou poukážkou. Nutné uviesť správny variabilný symbol, ktorý vám príde s potvrdzujúcim e-mailom.

Po overení platby (pripísaní na účet) a jej správnej výšky Vám budú vystavené doklady poslané doporučene na adresu trvalého bydliska. Tak isto Vám bude poslaná aj členská známka, ktorú si každý sám nalepí do členského preukazu .       

Preto je potrebné správne vyplnenie objednávky povolení a zadanie variabilného symbolu, ktorý slúži na priradenie k platbe. 

OBJEDNÁVKA na stiahnutie: /subor/objednavka-2020/

Veríme že tieto naše opatrenia prijmete všetci s pochopením,

                                                                výbor MsO SRZ Komárno


Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020:

Upozorňujeme držiteľov kaprového zväzového povolenia na Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020.

/subor/dodatok-c-1-ku-kaprovemu-zvazovemu-poriadku-kzp-pre-rok-2020/


Zrušenie výnimky na lov na rybku a prívlač od 1.4.2020

Na základe žiadosti SRZ č.859/1601/19-OTVaV zo dňa 30.9.2019 o zrušenie výnimky povolenej rozhodnutím MŽP SR č. 8947/2009-8.1 zo dňa 9.10.2009 (umožňujúcej lov na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára v rybárskych revíroch

• č.2 -0480-1-1 Dunaj č.1

• č.2 -0490-1-1 Dunaj č.2

• č.2 -0770-1-1 Ipeľ č. 1

• č.2 -0780-1-1 Ipeľ č. 2

• č.2 -0790-1-1 Ipeľ č. 3

• č.3 -1250-1-1 Ipeľ č. 4

• č.3 -1260-1-1 Ipeľ č. 5). MŽP SR rozhodlo tak, že výnimku zo zákazu z § 18 písm. f) a h) zákona o rybárstve, ktorou bola povolená prívlač na týchto revíroch, zrušilo od 21.12.2019. 


Vyhlásenie k úplnému zákazu

olova v olovených strelách

a rybárskych olovkách

Predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu, podpísali spoločné vyhlásenie a ako zástupcovia niekoľkých stoviek tisíc členov menovaných organizácií, ich sympatizantov a podporovateľov, naliehavo vyzvali vládu Slovenskej republiky, dotknuté ministerstvá a ministrov k budúcemu včasnému rokovaniu, ktoré buď zamedzí alebo bude úplne eliminovať pokusy Európskej komisie, prípadne agentúry ECHA, o úplný zákaz olova v olovených strelách a rybárskych olovkách. 

 Od podpisu vyhlásenia sa k signatárskym organizáciám pripojila Asociácia presnej streľby Slovenska, Slovenská asociácia westernovej streľby a jednanie prebieha so Slovenským olympijským výborom a Legis Telum.

 Signatárske organizácie sú presvedčené o tom, že chystané zákazy olova nemôžu byť efektívne, prínosné a teda zároveň aj rešpektované, ak vznikli len na teoretických znalostí, bez zohľadnenia praktických skúseností, bez dostatočnej celospoločenskej diskusie odbornej i širokej verejnosti, bez znalosti bezpečnostných, ekonomických a ostatných vplyvov na spoločnosť a prírodu. V Českej republike podporilo petíciu proti zákazu olova viac ako milión občanov, ktorú organizovala organizácia Liga Libe.

Panika zo zbytočného šírenia olova do prírody je neopodstatnená, pretože olovo nie je umelo vyrobená chemická zlúčenina, ale ide o prírodný prvok, ktorý sa vyskytuje úplne bežne a hojne v zemskej kôre v miliardách ton v rudách a horninách. Dokonca podľa archeológov patria olovené artefakty k vôbec najlepšie zachovaným kovovým predmetom. Logicky to znamená, že sa olovo ani po stáročia "nerozpúšťa". Dokazujú to napr. kykladské olovené plastiky staré vyše 4000 rokov a u nás konkrétne nálezy olovených krížikov a luníc z doby Veľkej Moravy, na ktorých sa detailne zachovala aj jemná reliéfna výzdoba.

 


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


V nadväznosti na video, ktoré koluje na sociálnych sieťach /lov rýb elektrickým agregátom/ predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 9.11.2018 uzneslo tak, že prípad bude v zmysle Disciplinárneho poriadku postúpený na disciplinárny orgán 1.stupňa pri MsO SRZ Komárno. Zároveň vo veci prebieha aj policajné vyšetrovanie.   


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.