Pozvánka

výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne Vás týmto pozýva na

výročné členské schôdze obvodných organizácii, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Dátum

Zahájenie

ObO

Miesto konania

19.2.2022

09,00 hod.

Okoličná na ostrove

obecný úrad

26.2.2022

09,00 hod.

Sokolce

kultúrny dom

6.3.2022

09,00 hod.

Číčov

kultúrny dom

11.3.2022

18,00 hod.

Moča

kultúrny dom

26.3.2022

09,00 hod.

Zlatná na Ostrove

kultúrny dom

2.4.2022

09,00 hod.

Kameničná

kultúrny dom

2.4.2022

09,00 hod.

Nesvady

kultúrny dom

9.4.2022

09,00 hod.

Komárno

MS

10.4.2022

09,00 hod.

Mestská konferencia MsO SRZ Komárno

s programom:

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Odsúhlasenie programu
 3. Voľba pracovného predsedníctva
 4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Kontrola plnenia uznesenia
 7. Voľby do orgánov ObO SRZ a kandidátov na MK/podrobnosti v sekcii VOĽBY 2022/
 8. Kontrola plnenia uznesenia
 9. Správa o činnosti výboru MsO za rok 2021 a plán hlavných úloh MsO SRZ Komárno na rok 2022, správa predsedu ObO o činnosti organizácie
 10. Správa o finančnom hospodárení v roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 11. Správa RS a DK za rok 2021
 12. Správa kontrolnej komisie
 13. Udelenie vyznamenaní a ocenení členom SRZ pri príležitosti 100. výročia organizovaného rybárstva v Komárne
 14. Vyhodnotenie súťaže o rekordný úlovok v roku 2021 a vyhlásenie súťaže na rok 2022.
 15. Diskusia
 16. Vylosovanie miestneho kaprového povolenie zdarma
 17. Návrh na uznesenie
 18. Záver

Prezentácia členov sa začína 40 minút pred zahájením.

 

Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou / v Kameničnej, v Nesvadoch a v Komárne s nalepenou členskou známkou na rok 2022/ !

 

Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia. Nakoľko sa jedná o výročnú – volebnú členskú schôdzu tak každý člen má možnosť kandidovať za člena výborov alebo kontrolnej komisie. Spôsob kandidatúry a podrobnosti sú popísané v sekcii VOĽBY 2022.

Pevne veríme, že sa nájdu zanietení rybári, ktorí budú chcieť pomôcť v ďalšom napredovaní našej organizácie.

 

Výbor MsO SRZ

v Komárne, dňa 9.1.2022


Vážení rybári!

 

Blíži sa koniec roka a tak Vás chceme upozorniť na Vašu povinnosť riadne vyplnený celoročný sumár úlovkov odovzdať najneskôr do 15.01.2022!!!! späť MsO SRZ Komárno v zmysle Vyhlášky č. 381/2018 Z. z. § 14 odstavec 21, citácia:

"Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.".

Riadne vyplnené Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkov / na stranách 34 – 38 /  Záznamu môžete prísť odovzdať osobne, prípadne je možné poslať aj poštou na adresu:

 

MsO SRZ Komárno

Záhradnícka 16 II/4

94501 Komárno

 

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť člena SRZ platiť členský príspevok najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 

Členstvo v SRZ zaniká aj z dôvodu, ak člen nezaplatí členský príspevok do 31. marca príslušného roka / §10 Stanov SRZ /.

Členský príspevok je možné zaplatiť v hotovosti v sídle MsO SRZ Komárno.

 

 

 

Ďakujeme


Vážení rybári !

Pozývame Vás dňa 13.11.2021 o 8:00 na vyčistenie - odstránenie nahromadeného odpadu z okolia OR Apáli /Mŕtve rameno/. Zraz záujemcov je o 08,00 hod. pri hospodárskej budove rybárov.

výbor               


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.