http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-hromadnu-pripomienku-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/

---------------------------------------------------------------------------------

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/sprava-o-uskutocnenych-rokovaniach-zastupcov-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/

-------------------------------------------------------------------------

Plánované zarybňovanie pleskáčovitými druhmi a lieňom slíznatým bude vykonané dňa 7.11.2017 nasledovne:

štrk. Sokolce - 500 kg /lieň - 50 kg/, štrk. Číčov - 500 kg /lieň - 50 kg/, štrk.Klížska Nemá - 300 kg /lieň - 50 kg/, jazero Kakal Zlatná na Ostrove - 300 kg /lieň - 50 kg/, Konkoli Kameničná - 1000 kg /lieň - 100 kg/, OR Apáli Komárno - 1000 kg /lieň - 100 kg/, štrk.Kava - 400 kg /lieň - 50 kg/, štrk.Nesvady - 500 kg /lieň - 50 kg/.

Zarybňovanie bude zahájené cca. od 10,00 hod. 

---------------------------------------------------------------------------

Návrh nového zákona o rybárstve spolu s vykonávacou vyhláškou bol dnes daný do medzirezortného pripomienkového konania (MPK): 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751


Kto má záujem, nech si klikne na sprievodnú dokumentáciu, znenie návrhu nového zákona je tam pod názvom Vlastný-materiál.docx (Vlastný materiál – neštruktúrovaný), vyhláška je pod názvom Vyhláška.zip (Návrh vykonávacích predpisov).

MPK sa skončí 21.11.2017. Pripomienkovať ho môže aj verejnosť, na pripomienky je predkladateľ (MŽP SR) v prípade verejnosti povinný prihliadať v rozporovom konaní iba vtedy, ak ide o tzv. hromadnú pripomienku (pripomienku musí podpísať aspoň 500 osôb, fyzických alebo právnických).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska a Chorvátska) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., v nasledovnom znení:

„Vážený pán predseda vlády,

 EAF (Európska rybárska federácia) sa vo svojej činnosti zaoberá okrem iného i legislatívnymi úpravami výkonu rybárskeho práva vo svojich členských krajinách.

 Na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, konanom v Prahe dňa 14.10.2017, podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanie novej kodifikácii výkonu rybárskeho práva v Slovenskej republike.

 Obsiahlu diskusiu vyvolalo oznámenie, že jedna z navrhovaných úprav smeruje k diskontinuite výkonu rybárskeho práva s možnosťou zveriť jeho výkon na revíroch SRZ niektorým verejnoprávnym subjektom. Súčasný Zákon o rybárstve, ako aj Stanovy SRZ kladú rovnaký dôraz na ochranu prírody, životné prostredie a k tomu smerujúcej výchove mládeže. SRZ je vnímaný ako rešpektovaný predstaviteľ športového rybárstva na Slovensku, ktorý všetky vyššie spomenuté úlohy plní. EAF vždy považovala SRZ za nanajvýš kompetentného predstaviteľa, ktorý zaisťoval požiadavky ochrany životného prostredia aj možnosť využitia rybárskych revírov pre svoju veľmi početnú členskú základňu. Preto nie je predstaviteľom členských krajín EAF zrozumiteľný legislatívny návrh, ktorý by mohol smerovať k obmedzeniu tejto činnosti v SRZ. Rada prezidentov EAF bola oboznámená s argumentáciou, ktorú v pripomienkovom konaní uplatnilo vedenie SRZ a plne sa s ním stotožňuje.

 Vážený pán predseda vlády,

dovoľujeme si Vás naliehavo požiadať, aby ste argumentáciu uplatnenú SRZ vnímal a zaujal stanovisko, ktoré bude tento názor rešpektovať.“

                                                                                          PhDr. Otakar Brož

  prezident EAF

 Praha, 14.10.2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, n

ajmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Po objasnení problematiky výkonu rybárskeho práva pozície Slovenského rybárskeho zväzu ŠOP SR stiahla požiadavku nového znenia § 4 ods. 6 zákona o rybárstve.

Zo záznamu z pracovného stretnutia vyplynulo nasledovné:

„Prerokovali sa sporné body novely zákona o rybárstve § 4 ods. 6 a dohodlo sa, že ŠOP SR nebude požadovať výkon rybárskeho práva v 3. a nižšom stupni ochrany. SRZ súhlasí so správou v 5. stupni ochrany, organizáciou ochrany prírody. V územiach so 4. stupňom ochrany sa dohodne osobitý režim, podľa špecifických podmienok ochrany.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokoch, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Ing. Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š.p. nás informoval, že v rámci danej problematiky zaslali dňa 16. októbra 2017 oficiálne stanovisko k návrhu zákona o rybárstve na Ministerstvo životného prostredia SR, pričom uviedol, že cieľom nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve nebol záujem, resp. ambícia SVP, š.p. prebrať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach (rybárskych revíroch) pridelený SRZ ministerstvom ale vytvoriť účinný nástroj štátu na komplexné zabezpečenie ochrany vôd, správy majetku štátu, ako aj rybárskeho práva a ichtyofauny, či zabezpečovanie vodohospodárskych služieb a plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívnych koncepčných a plánovacích dokumentov predpisov SR, uznesení vlády SR a medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti vôd, a zároveň dodal, že Slovenský rybársky zväz vníma ako skúseného a osvedčeného partnera, a preto požiadavku nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve SVP, š.p. stiahne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári, 
v sobotu 21.10.2017 sa konalo mimoriadne zasadania Rady SRZ v Žiline k novelizácii zákona o rybárstve.
Pozitívnou správou je  že §4 zákona o rybárstve pôjde na schválenie do parlamentu v nezmenenej podobe t.j. že SVP SR a ŠOP SR sa vzdala predaja rybárskych povoleniek a tým pádom rybárske právo ostáva štátu a rybári MO a MsO neprídu o svoje rybárske revíry.

Ďalej vám chceme oznámiť že predsedníctvo Rady SRZ, Tajomník SRZ Ing. Javor Ľubomír, Prezident SRZ RSDr. Boroš Rudolf, Viceprezident BA Ing. Gajdošík Pavel a Viceprezident TT Ing. Mišech Igor sa stretli aj na MŽP s ministrom Ing. László Sólymos. Minister MŽP oznámil že zákon a rybárstve nestiahne z parlamentu ale sporné paragrafy zákona o rybárstve nechá ešte pripomienkovať, všetkým MO a MsO SRZ. Termín pripomienkovania bude oznámený na stránke Rady.

Rada ešte prijala uznesenie o vytvorení petičného výboru Rady. K tomu keby niektoré paragrafy zákona o rybárstve boli v rozpore so súčasným zákonom o rybárstve. 
Ďalšie uznesenie ktoré Rada prijala je ohľadom informácií a dezinformácií niektorých médií o nepravde ale aj zavadzaní že rybárstvo na Slovensku zanikne. Všetke správne a dôležité oznamy budu publikované na stránke Rady.

Záverom Minister MŽP dal svoje slovo že nový zákon o rybárstve bude pre rybárov.

--------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš, viceprezident za bratislavský kraj, Ing. Gajdošík a viceprezident za trnavský kraj, Ing. Mišech a zástupcovia MŽP SR, a to minister, Ing. Sólymos, štátny tajomník I., Ing. Kurilla, PhD., generálna riaditeľka kancelárie ministra, Kováčová M.A., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Ing. Gaálová a vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva, Ing. Dobiaš.

Na základe vyjadrení jednotlivých zástupcov, pán minister MŽP SR, Ing. Sólymos uprednostnil rokovania so zástupcami štátnych inštitúcií (ŠOP SR, SVP, š.p.) a zástupcami SRZ s tým, že svoje legitímne pripomienky si môže SRZ uplatniť v prebiehajúcom legislatívnom procese v rámci medzirezortného pripomienkového konania alebo mimo neho.

Vyjadril sa o návrhu zákona o rybárstve ako o potrebnej zmene zákona pre účely efektívnejšieho riadenia rybárstva zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj pre naplnenie oprávnených požiadaviek užívateľov rybárskych revírov a rybárskej obce a z dôvodu, že jednotlivé ustanovenia sú rôznorodo interpretované a chápané, čím spôsobujú problémy a úskalia spojené s výkonom rybárskeho práva.

Pre účely prerokovania návrhu zákona o rybárstve a ďalších krokov je na 21. októbra 2017 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme naďalej priebežne informovať.

---------------------------------------------------------------------------------

http://www.srzrada.sk/aktuality/mimoriadny-vestnik-informacia-o-aktualnej-problematike-vo-veci-navrhu-zakona-o-rybarstve/

--------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 10.10.2017 sme zarybňovali násadou zubáča veľkoústeho Zu1 revír Konkoli Kameničná /2-1070-1-1-/ v počte 4500 ks.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesenné zarybnenie násadou kapra rybničného K2:

Dňa 10.10.2017 bolo vykonané jesenné zarybnenie revírov násadou kapra rybničného K2 takto:

- štr.Sokolce - K2 - 600 kg, 

- štr.Číčov - K2 - 600 kg, 

- štr.Kl.Nemá - K2 - 300 kg, 

- jazero Kakal - K2 - 400 kg, 

- Konkoli Kameničná - K2 - 1000 kg, 

- OR Apáli - K2 - 1000 kg, 

- štr.Kava - K2 - 500 kg, 

- štr.Nesvady - K2 - 600 kg, 

 Prajeme príjemné športové vyžitie.

---------------------------------------------------------------------------------------

OFICIÁLNE VÝSLEDKY PRETEKOV 2. ročník MMrybárstvo Apáli Carp Cup 2017:

1. SHUBUNKIN CT (Bagin, Szép, Patócs)
2. JOBO CT (Švec, Felger, Manet)
3. BLACK LABEL TEAM (Kišvince Z., Pšenák, Őri)

Sektor A : KIMOT TEAM (Buzás R., Buzás M., Gergely L.)

Sektor B: K.P.V. Komárno (Kuszák, Pintér, Varga)

Najväčšia ryba : Švec Jozef - kapor 13,90 kg

Najväčší amúr: Bagin Zsolt (13,40 kg)

Najmladší team: MILLENIUM FISHING (Paksi N., Csóka G., Paksi J.)

Celkom bolo ulovených 749,50 kg rýb (všetky ryby boli po odvážení a ošetrení pustené späť).

Družstvo SHUBUNKIN CT zo svojim výkonom 315,85 b. (čo je 293,3 kg) vytvoril neoficiálny rekord týchto pretekov (MMrybárstvo Carp Cup). GRATULUJEME!!!

Víťazom srdečne gratulujeme! Dúfame, že sa stretneme aj nabudúce!

TÝMTO BY SME CHCELI VYSLOVIŤ AJ POĎAKOVANIE VŠETKÝM NAŠÍM SPONZOROM, KTORÍ PRISPELI NA TOTO PODUJATIE! VĎAKA IM, BEZ NICH BY SA TO NEPODARILO!

ĎAKUJEME!

----------------------------------------------------------------------------------

Dňa 20.9.2017 sme zarybňovali revír OR Apáli / č.revíru: 2-0020-1-1 / násadou kapra rybničného výber v množstve 1000 kg v hodnote 3795 EUR. Násada bola financovaná z prostriedkov MsO SRZ a z prostriedkov sponzorov. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 13.9.2017 sme zarybňovali revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ násadou rozkŕmeného úhora v množstve 5000 ks. Násada bola financovaná zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 26.6.2017 sme zarybňovali revír Konkoli Kameničná / č.revíru: 2-1070-1-1 / násadou kapra rybničného K3+ v množstve 1000 kg v hodnote 5080 EUR. Násada bola financovaná z prostriedkov MsO SRZ a čiastočne z prostriedkov sponzorov.

Dňa 16.6.2017 sme zarybňovali naše revíry násadou Kr /kapor plôdik rychlený do 5 cm/ v množstve 100000 ks podľa Plánu zarybňovania na rok 2017. Hodnota násady 1540 EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 1.6.2017 sme zarybňovali revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ násadou jesetera malého v množstve 4000 ks. Násada bola financovaná zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 31.5.2017 sme zarybňovali násadou zubáča veľkoústeho Zur 3-5 cm  takto:

revír štrkovisko Nesvady, č.revíru: 2-3760-1-1 v množstve 2000 ks,

revír štrkovisko Kava, č.revíru: 2-3420-1-1 v množstve 3000 ks,

revír OR Apáli, č.revíru: č.revíru: 2-0020-1-1 v množstve 19000 ks,

revír Stará Nitra, č. revíru: 2-2690-1-1 v množstve 3000 ks,

revír Konkoli Kameničná, č.revíru: 2-1070-1-1 v množstve 20000 ks,

revír Žitnoostrovské kanály č.1, č,revíru: 2-5670-1-1- v množstve 3000 ks.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 12.5.2017 sme zarybňovali revír Vážsky Dunaj /2-4440-1-1-/ a revír Stará Nitra /2-2690-1-1/ násadou úhora európskeho /odkrmeného/ v množstve 7 kg zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

Dňa 25.5.2017 sme zarybňovali revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1-/ násadou zubáča veľkoústeho Zur 3-5 cm v množstev 40000 ks v hodnote 4000 EUR a revír Dunaj č.2-OR spodná inundácia /2-0500-1-1/ násadou zubáča veľkoústeho Zur 3-5 cm v množstev 20000 ks v hodnote 2000 EUR. Násada bola financovaná zo zarybňovacieho fondu Rady SRZ.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky rybárskych pretekov funkcionárov a ich hostí v LRU dňa 7.5.2017 na OR Apáli:

1. miesto: Norbert Lukáč - 44810 bodov,

2. miesto: Barnabáš Bankó - 27910 bodov,

3. miesto: Nick Paksi - 25600 bodov,

4. miesto: Imrich Angyal - 22990 bodov a

5. miesto: Alfréd Tóth - 22640 bodov.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky rybárskych pretekov v LRU dňa 6.5.2017 Konkoli Kameničná:

1. miesto: Matej Riszdorfer - 41460 bodov,

2. miesto: Peter Balla - 9600 bodov,

3. miesto: Ladislav Dobrocsányi - 9400 bodov,

4. miesto: Imrich Angyal - 9200 bodov a

5. miesto: František Gyányi - 7800 bodov.

Pretekov sa zúčastnilo 47 rybárov. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky pretekov 1.5.2017 OR Apáli - Pohár primátora:

1. miesto: Michal Kováč - 27740 bodov,

2. miesto: Norbert Lukáč - 26840 bodov,

3. miesto: Jozef Turza - 21545 bodov,

4. miesto: Ondrej Jóba - 20150 bodov a

5. miesto: Zoltán Balla - 18250 bodov.

Pretekov sa zúčastnilo 86 rybárov.


Súťaž vo varení rybacej polievky - "halászlé":

1. miesto: Svec csapat,

2. miesto: Kinga csapata a

3. miesto: Szemenei Jozef 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 19.4.2016 sme zarybňovali násadou šťuky severnej Šr plôdik rychlený od 3 - 4 cm Patinský kanál /2-2090-1-1/ v množstve 6800 ks a Vážsky Dunaj /2-4440-1-1/ v množstve 2800 ks. Dňa 20.4.2017 sme zarybňovali násadou šťuky severnej Šr plôdik rychlený od 3 - 4 cm Dunaj č.2 OR spodná inundácia /2-0500-1-1/ v množstve 17045 ks a Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ v množstve 13600 ks. Celková hodnota násady 4118,95 EUR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený zarybňovací plán kaprových revírov Rady SRZ na rok 2017

Na marcovom zasadnutí Rady SRZ bol schválený plán zarybňovania kaprových revírov Rady SRZ na rok 2017. Výpis z tohto plánu je k dispozícii v časti "Na stiahnutie". /Dunaj č.1, Dunaj č.2 a Dunaj č.2 - OR spodná inundácia Dunaja/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 3.4.2017 z prostriedkov Rady SRZ bola vysadená násada šťuky severnej Šo v množstve 200 000 ks určenej pre revír Dunaj č.2 /2-0490-1-1/ a 400 000 ks určenej pre revír  Dunaj č.2 /2-0500-1-1/ OR Veľký Lél a Opátovské rameno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 29.3.2017 z prostriedkov Rady SRZ bola vysadená násada šťuky severnej Šo plôdik vreckový v množstve 40000 ks v hodnote 1120 EUR. Ryby boli vysadené na  Žitnoostrovské kanály /Okoličná n.O. – 20000 ks, Hadovce – 10000 ks a Nová Osada – 10000 ks/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 29.3.2017 sme ukončili jarné kaprové zarybňovane našich revírov násadou kapra rybničného K3 v množstve 15500 kg, K1 v množstve 1300 kg a násada Ab v množstve 500 kg. Celková hodnota zarybnenia 46002 EUR. 

--------------------------------------------------------------------------------

Plán zarybňovania revírov MsO SRZ Komárno v roku 2017:

Názov revíru

Číslo revíru

Kapor

Kr

Kapor

K1

Kapor K2

Kapor

K3

Lieň

Pleskáč

Amur

biely

Zubáč

Apáli

2-0020-1-1

 

 

1000

4000

 

1000

 

10000

- chovná časť

 

 

1000

 

 

50

 

10000

 

Konkoli

2-1070-1-1

 

 

1000

4000

 

1000

 

10000

Akácos

2-0010-1-1

 

 

 

500

 

 

 

 

Stará Nitra č.1

2-2690-1-1

20000

 

 

 

 

 

 

3000

Štrk.Nesvady

2-3760-1-1

 

 

600

1600

 

500

 

3000

Štrk.Sokolce

2-3960-1-1

 

300

600

1600

 

500

 

3000

Štrk.Číčov

2-3100-1-1

 

 

600

1600

 

500

 

2000

Štrk.Kl.Nemá

2-3460-1-1

 

 

300

500

 

300

 

 

Jazero Kakal

2-0841-1-1

 

 

400

700

 

300

 

 

Štrk. Kava

2-3420-1-1

 

 

500

500

 

400

 

3000

Žitnoostr.kan.

2-5670-1-1

 

 

 

500

 

 

 

3000

Vážsky Dunaj

2-4440-1-1

70000

 

 

 

 

 

 

13000

Patinský kanál

2-2090-1-1

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

v ks

100000

 

 

 

 

 

10000

50000

 

CELKOM:

v kg

 

1300

5000

15500

50

4500

 

 

v €

1600

60870

240

8900

600

6600

------------------------------------------------------------------------

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve:

http://www.srzrada.sk/aktuality/informacie-o-priprave-noveho-zakona-o-rybarstve/

------------------------------------------------------------------------

KTO JE LOVIACI RYBÁR?

V poslednom období dochádza medzi členmi rybárskej stráže a rybármi k mnohým nedorozumeniam vo veci výkladu niektorých pojmov. Jedným z týchto pojmov je aj „loviaca osoba“.

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov spomína pojem „loviaca osoba“ len v jednom jedinom ustanovení, a to v § 23 ods. 1 písm. a) tohto zákona.

Zákon o rybárstve tento pojem nikde nedefinuje a nie je ustanovené ani všeobecne záväzné vymedzenie tohto základného pojmu v § 2 zákona o rybárstve.

Ak by sme upriamili pozornosť len na § 23 ods. 1 zákona o rybárstve, mohli by sme dospieť k záveru, že člen rybárskej stráže je oprávnený kontrolovať len osobu, ktorá fakticky loví a vykonáva rybolov.

V článku V. bod 2 Smernice č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu je uvedené, že rybárska stráž je oprávnená kontrolovať len osoby loviace ryby; nie je oprávnená kontrolovať osoby, ktoré nie sú loviacimi, takáto kontrola je možná len so súhlasom osoby, ktorá by mala byť kontrolovaná. Ani v tomto ustanovení však nie je špecifikované kto sa považuje za loviacu osobu.

Ak by sme vykladali § 23 ods. 1 zákona o rybárstve reštriktívne, a teda, že loviacou osobou je len osoba, ktorá fakticky loví, členovia rybárskej stráže by istým spôsobom nemali žiadne oprávnenia. Zo strany rybárov by mohlo dochádzať k úmyselnému konaniu, napr. okamžitému vytiahnutiu udíc, prestrihnutiu silónu a podobne, čim by prerušili lov, a tvrdili by, že členovia rybárskej stráže ich tak nemôžu kontrolovať.

Z tohto dôvodu je preto vhodné vykladať § 23 ods. 1 zákona o rybárstve extenzívne.

Každý rybár je povinný pred začatím lovu rýb zapísať do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Zapísaním dátumu a čísla rybárskeho revíru osoba začala lov rýb, a preto ju možno považovať za loviacu osobu až do doby, kým neskončí lov rýb zapísaním, a to buď zapísaním privlastnených rýb alebo vyčiarknutím príslušných kolónok.

Tento výklad je však použiteľný len na osoby, ktoré sú držiteľmi povolenia na rybolov a rybárskeho lístka.

Čo však v prípade, že na rybárskom revíri ide o osobu, ktorá nemá povolenie na rybolov, resp. si nezapísala začiatok lovu rýb? V takomto prípade už ide o podozrenie zo spáchania trestného činu pytliactva, a preto sa odporúča vždy privolať príslušníkov Policajného zboru SR a vyhnúť sa tak zbytočným nedorozumeniam a trestným stíhaniam.

Za loviacu osobu možno považovať osobu, ktorá má zapísaný začiatok lovu rýb v zázname a nemá ho ukončený alebo osobu, ktorá loví ryby bez povolenia na rybolov, resp. bez zapísania začiatku lovu rýb.

Rybárska stráž je teda oprávnená začať kontrolu u každej osoby, u ktorej je zrejmé, že ide chytať, chytá alebo chytala ryby, resp. sa nachádza pri vode s rybárskym náčiním. V prípade, že rybárska stráž následne zistí, že nie je dôvod na vykonávanie kontroly, kontrolu ukončí.

Každý výkon kontroly je potrebné posudzovať individuálne, a nie za každých okolností sa odvolávať na výklad, ktorý bol použitý v konkrétnom prípade, pretože aj u rybára, ktorý už má ukončený lov, môže byť podozrenie, že sa dopustil previnenia, či trestného činu, a preto by mala mať rybárska stráž možnosť kontrolu vykonať. A ak sa osoba odmieta kontrole podriadiť, najvhodnejšie je privolať políciu, ktorá má širšie oprávnenia ako rybárska stráž.

Aj napriek skutočnosti, že výklad pojmu „loviaca osoba“, ktorý sme vám priniesli, nie je záväzný, nakoľko nejde o výklad, ktorý by bol zakotvený vo vnútorných predpisoch SRZ, odporúčame členom SRZ a členom rybárskej stráže SRZ, aby sa týmto výkladom riadili.

Na záver dodávame len jedno:

 Ak je rybár čestný a nemá v úmysle porušovať predpisy o rybárstve, nemal by byť preňho problém podriadiť sa kontrole členov rybárskej stráže, ktorí pri výkone svojej činnosti zachovávajú dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj kontrolovaných osôb.Zdroj:http://www.srzrada.sk/aktuality/pravny-referat-aktualne/kto-je-loviaci-rybar/

-----------------------------------------------------------

Zmeny v revírovaní platné od 1.januára 2015:

 

V rámci aktualizácie databázy „Rybárske revíry SR“ vedenej na MŽP SR došlo dňom 1.1.2015 ku zmene popisu revíru 2-3960-1-1 Štrkovisko Sokolce takto:

 Vodná plocha štrkoviska v obci Sokolce.

 Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - chovný.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.

-------------------------------------------------------------