Oznámenie,

oznamujeme rybárom a širokej verejnosti, že dňa 21.7.2018 sa v športovo-rekreačnom zariadení Mŕtve rameno Váhu uskutoční svetový pohár v kvadriatlone /plávanie,kajak a beh / a preteky v triatlone.

Štart preteku: 10,00 hod.,

Ukončenie preteku: 17,00 hod.

------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že

Dnes, dňa 10.5.2018 bol na parlamentnej schôdzi schválený v prvom čítaní návrh zákona o rybárstve a zároveň bol posunutý do druhého čítania. Konkrétny bod sa nachádza pod číslom 7 a číslo parlamentnej tlače je 937.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=364#current

--------------------------------------------------------

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku


Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu.

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Pre mnohých z Vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva v jeho súčasnej podobe, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 91 rokov, tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému. Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a okolitej prírody. Formou brigádnickej činnosti jeho členov sú ročne odpracované státisíce hodín pri napĺňaní vyššie uvedených cieľov. Preto dúfame, že každému z Vás záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku.

Chceme veriť, že lov rýb zostane aj po prijatí nového zákona o rybárstve stále prístupný širokej verejnosti a to prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu. Viera a optimizmus však väčšinou nestačia na dosiahnutie cieľa. Len osobná angažovanosť nás všetkých, záujem o veci verejné, vzájomná spolupráca a jednota nás môžu posúvať vpred. Zlepšovať život a naše prostredie je možné aj malými činmi, takými ktorými ukážeme, že nie sme ľahostajní, takými ako je verejná podpora správnych vecí.

Priatelia, naša petícia má za cieľ odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci novo pripravovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších subjektov, ktorým je prideľované rybárske právo na Slovensku a to v kontexte súčasne platného zákona ako aj pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu. Zároveň žiadame aby nový zákon o rybárstve bol prijatý, pričom svojim obsahom kvalitatívne posunul rybárstvo vpred tým, že odstráni technické nedostatky a nejasnosti súčasného zákona.

V súvislosti so spustením petície bude vytvorená nová webová stránka pod názvom www.zarybarstvo.sk, na ktorej budú k dispozícií všetky potrebné informácie, samotná petícia možnosť podporiť petíciu aj elektronicky.

Znenie petície aj s petičným hárkom si môžete vytlačiť v ľubovoľnom počte a poslať medzi čo najväčší počet ľudí a šíriť túto petíciu ďalej, aby sme tak spoločne dosiahli náš cieľ, a tým je záchrana všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku.

-------------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári

dovoľujeme si vás informovať, že v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 8704/2017-4.1 zo dňa 07. novembra 2017 o povolení výnimky na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb MŽP SR povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu vo vybraných kaprových rybárskych revíroch výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve, ktorá od 15. mája v roku 2018 držiteľom príslušných povolení na rybolov umožní podľa zákona o rybárstve lov a privlastňovanie si kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), j) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Zoznam rybárskych revírov, na ktorých je povolená výnimka:

2-0020-1-1

Apáli Komárno

2-1070-1-1

Konkoli Kameničná

2-3420-1-1

Štrkovisko Kava I.

2-3460-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

2-3100-1-1

Štrkovisko Číčov

2-3960-1-1

Štrkovisko Sokolce

2-3760-1-1

Štrkovisko Nesvady

2-0841-1-1

Štrkovisko Zlatná n./O.


Na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 oznamujeme, že na všetkých lovných rybárskych revíroch našej organizácie platia najmenšie lovné miery takto:

amur biely - 70 cm,

kapor rybničný - 45 cm,

lieň sliznatý - 35 cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.