Pozvánka na výročné členské schôdze

... ktoré sa uskutočnia na jednotlivých ObO MsO SRZ Komárno nasledovne:

 

Dátum konania

Zahájenie

Obvodná oraganizácia

Miesto konania

10.2.2018

09,00 hod.

Okoličná na Ostrove

kultúrny dom

16.2.2018

18,00 hod.

Moča

Jedáleň

24.2.2018

09,00 hod.

Číčov

kultúrny dom

3.3.2018

09,00 hod.

Zlatná na Ostrove

kultúrny dom

3.3.2018

09,00 hod.

Nesvady

kultúrny dom

10.3.2018

09,00 hod.

Kameničná

kultúrny dom

17.3.2018

09,00 hod.

Sokolce

kultúrny dom

7.4.2018

09,00 hod.

Komárno

dom Matice slovenskej

 

Program:

1. Otvorenie

2. Odsúhlasenie programu

3. Voľba pracovného predsedníctva

4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej  komisie

5. Vyhodnotenie súťaže o rekordný úlovok v roku 2017 a vyhlásenie súťaže na rok 2018.

6. Správa mandátovej komisie

7. Kontrola plnenia uznesenia

8. Správa o činnosti výboru MsO za rok 2017 a plán hlavných úloh MsO SRZ Komárno na rok 2018, správa predsedu ObO o činnosti organizácie

9. Správa o finančnom hospodárení v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

10. Správa RS a DK za rok 2018

11. Správa kontrolnej komisie

12. Voľby do orgánov ObO SRZ a kandidátov na MK

13. Diskusia

14.  Vylosovanie miestneho kaprového povolenie zdarma

15. Návrh na uznesenie

16. Záver

 Upozornenie:

Povinnosťou každého člena MsO SRZ Komárno  je  priniesť so sebou na VČS platný členský preukaz s nalepenou známkou na bežný rok. Člen z neplatným preukazom sa nemôže zúčastniť členskej schôdzi ObO a nebude pripustený k hlasovaniu a voľbám . Do platného členského preukazu, bude členom výboru zaznačená pečiatkou a podpisom jeho účasť . 

 

Zoznam návrhov kandidátov na voľby do orgánov MsO SRZ Komárno:

 

ObO Komárno:

1.

Benedek Tibor

vedúci RS, člen výboru

2.

Demin Martin

 

3.

Fuisz Attila

predseda DK

4.

Gabriel Peter

hospodár, člen výboru

5.

Hodek Otto

člen výboru

6.

Kisvince Zoltán

 

7.

Kurčík František,Mgr.

predseda KK

8.

Kuszák Tomás

 

9.

Mészáros František

 

10.

Nagy Štefan

člen výboru

11.

Neszi Štefan

tajomník MsO

12.

Őry Štefan

 

13.

Paksi Ján

člen výboru

14.

Polák Milan

 

15.

Pšenák Aurel,Ing.

 

16.

Riszdorfer Martin

 

17.

Švec Jozef

 

18.

Toma Norbert,MSc.

 

19.

Tóth Alexander

 

20.

Tóth Alfréd

predseda MsO

21.

Varga Rudolf

 

22.

Vraňuch Michal

 

ObO Okoličná na Ostrove

1.

Csicsó Jozef

 

2.

Ďurkovič Anton

 

3.

Horváth Andrej

 

4.

Magyarics Dezső,Ing.

 

5.

Molnár Dávid

 

6.

Nagy Koloman

 

7.

Szendi Jozef

predseda ObO

ObO Nesvady

1.

Bódis Andrej

 

2.

Bódis Dávid

 

3.

Csontos Viliam ml.

 

4.

Csontos Viliam st.

predseda ObO

5.

Nagy Csaba

 

6.

Paluska Csaba

 

7.

Procházka Peter

 

ObO Sokolce

1.

Császár Zsolt

 

2.

Győri Máté

 

3.

Jaszkó Tibor

 

4.

Pázmány Karol

predseda ObO

5.

Schnell Erik,Mgr.

 

ObO Kameničná

1.

Bedecs Alexander

 

2.

Beke Gabriel

 

3.

Forgács Gejza

 

4.

Lovász Tibor

 

5.

Spányik Tibor

 

6.

Šeben Marian

 

7.

Zengő Ján

predseda ObO

ObO Číčov

1.

Illés Juraj

predseda ObO

2.

Leisztner Tibor

 

3.

Papp Gabriel

 

4.

Szikonya Attila

 

5.

Váradi František

 

ObO Zlatná na Ostrove

1.

Farkas Eugen

 

2.

Garai Ján

 

3.

Hluzin Michal

 

4.

Horváth Ján

 

5.

Jandás József

podpredseda MsO,predseda ObO

6.

Károly Július

 

7.

Laky Zoltán

 

8.

Molnár Jozef

 

9.

Molnár Tomáš

 

ObO Moča

1.

Búcsi Ján

 

2.

Nagy Róbert

 

3.

Sántha Ján

 

4.

Szegi Tibor

predseda ObO

5.

Szuri Attila

 

6.

Vasas Michal

 

7.

Záhorsky František

 

 


Výbor MsO SRZ Komárno


-----------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Rokovanie bolo celodenné a obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP,š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej po internom pripomienkovom konaní.

Zásadné pripomienky SRZ, ktoré neboli v rámci rozporového konania akceptované (týkajúce sa najmä § 34 a finančných prostriedkov získaných napr. z predaja rybárskych lístkov) budú predmetnom ďalšieho rozporového konania.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam oznamuje, že PETÍCIA POKRAČUJE, nakoľko legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu vás prosíme o spoluprácu na získavaní podpory PETÍCIE ZA ZÁCHRANU VŠEĽUDOVÉHO RYBÁRSTVA, REKREAČNÉHO A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA na Slovensku!

Ďakujeme.

--------------------------------------------------------

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku


Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu.

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Pre mnohých z Vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva v jeho súčasnej podobe, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 91 rokov, tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému. Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a okolitej prírody. Formou brigádnickej činnosti jeho členov sú ročne odpracované státisíce hodín pri napĺňaní vyššie uvedených cieľov. Preto dúfame, že každému z Vás záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku.

Chceme veriť, že lov rýb zostane aj po prijatí nového zákona o rybárstve stále prístupný širokej verejnosti a to prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu. Viera a optimizmus však väčšinou nestačia na dosiahnutie cieľa. Len osobná angažovanosť nás všetkých, záujem o veci verejné, vzájomná spolupráca a jednota nás môžu posúvať vpred. Zlepšovať život a naše prostredie je možné aj malými činmi, takými ktorými ukážeme, že nie sme ľahostajní, takými ako je verejná podpora správnych vecí.

Priatelia, naša petícia má za cieľ odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci novo pripravovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších subjektov, ktorým je prideľované rybárske právo na Slovensku a to v kontexte súčasne platného zákona ako aj pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu. Zároveň žiadame aby nový zákon o rybárstve bol prijatý, pričom svojim obsahom kvalitatívne posunul rybárstvo vpred tým, že odstráni technické nedostatky a nejasnosti súčasného zákona.

V súvislosti so spustením petície bude vytvorená nová webová stránka pod názvom www.zarybarstvo.sk, na ktorej budú k dispozícií všetky potrebné informácie, samotná petícia možnosť podporiť petíciu aj elektronicky.

Znenie petície aj s petičným hárkom si môžete vytlačiť v ľubovoľnom počte a poslať medzi čo najväčší počet ľudí a šíriť túto petíciu ďalej, aby sme tak spoločne dosiahli náš cieľ, a tým je záchrana všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku.

--------------------------------------------------------------------------------

Voľby členov výboru a komisií v roku 2018

Koniec roka 2017 sa pomaly blíži a už od 2.januára 2018 bude spustený predaj povolení na lov rýb pre rok 2018.  Pri kúpe povolenia na rybolov už tradične dostane každý rybár aj informačný spravodaj.  V roku 2018 nás čaká konanie výročných členských schôdzí, na ktorých sa budú voliť noví členovia výborov a delegáti na mestskú konferenciu. Pokiaľ máte záujem kandidovať za člena výboru či komisií aj vy, tak v nasledujúcich riadkoch vám predstavíme návod ako na to.

Na základe Volebného poriadku SRZ platia nasledovné fakty:

Do orgánov SRZ môže voliť a byť volený len člen SRZ
Každý kandidát môže byť volený len s jeho súhlasom
Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po predchádzajúcom prejednaní s členmi, navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii
Pred uskutočnením voľby musia byť navrhovaní kandidáti predstavení členskej schôdzi (konferencii) s krátkymi charakteristikami vystihujúcimi ich predpoklady vykonávať volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, povolania, doby členstva a doby a druhu vykonávaných funkcií v SRZ.

Tlačivo „NÁVRH KANDITÁTA DO ORGÁNU ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SRZ (ZA DELEGÁTA)“ je k dispozícii v kancelárii MsO alebo na tejto internetovej stránke v časti Na stiahnutie.

Z týchto ustanovení Volebného poriadku vyplýva, že každý kandidát za člena výboru či komisie musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. Kandidát musí vyplniť všetky údaje vrátane doterajších funkcií a aktivít v SRZ. Podávanie návrhov na člena výboru či komisie /kontrolná komisia, disciplinárna komisia/ je možné  osobne v kancelárii MsO SRZ Komárno na Záhradníckej ulici v Komárne a to v termíne do 25.1.2018. Následne bude zostavená kandidátka podľa abecedného zoznamu a bude vytvorené predstavovanie jednotlivých kandidátov, ktoré bude zverejnené na výročných členských schôdzach.

Výbor Mso SRZ Komárno

-----------------------------------------------------------------------------------

Vážení rybári

dovoľujeme si vás informovať, že v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 8704/2017-4.1 zo dňa 07. novembra 2017 o povolení výnimky na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb MŽP SR povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu vo vybraných kaprových rybárskych revíroch výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve, ktorá od 15. mája v roku 2018 držiteľom príslušných povolení na rybolov umožní podľa zákona o rybárstve lov a privlastňovanie si kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), j) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Zoznam rybárskych revírov, na ktorých je povolená výnimka:

2-0020-1-1

Apáli Komárno

2-1070-1-1

Konkoli Kameničná

2-3420-1-1

Štrkovisko Kava I.

2-3460-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

2-3100-1-1

Štrkovisko Číčov

2-3960-1-1

Štrkovisko Sokolce

2-3760-1-1

Štrkovisko Nesvady

2-0841-1-1

Štrkovisko Zlatná n./O.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.