Oznam.

Oznamujeme členom MsO SRZ Komárno, že dňa 24.4.2021 zahájime spoločensko – prospešné práce na časti našich revírov / brigády v čase  od 08,00 hod. do 13,00 hod./ takto :

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

 Kameničná,Konkoli

p.Zengő

Zsemlékes

p.Pázmány

Moča, Dunaj č.1

p.Szegi

Sokolce,štrkovisko

p.Pázmány

Vážsky Dunaj

p.Neszi

Dunaj č.2 – Bazén

p.Tóth

OR Apáli Komárno

p.Riszdorfer,p.Paksi J.

Nesvady, štrkovisko

p.Csontos

Číčov, Kl.Nemá,štrkoviská

p.Illés

Okoličná na Ostrove, kanál

p.Szendi

Zlatná na Ostrove, Kakal

p.Jandás

 

V súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi brigádnikmi ako aj ostatné opatrenia. 


Opäť otvárame!

Od pondelka 19.4.2021 bude naša kancelária v súlade s opatreniami opäť otvorená.

Pri vstupe do priestorov organizácie  je potrebné i naďalej dodržiavať všetky platné protipandemické hygienické opatrenia.

Ústa a nos mať prekryté respirátorom bez výdychového ventilu, pri vstupe použiť dezinfekciu rúk a dodržať maximálny povolený počet osôb - jeden návštevník v priestoroch kancelárie.


Jarné zarybňovanie štrkovísk násadou kapra rybničného K3

 

Jarné zarybňovanie štrkovísk násadou kapra rybničného K3 sa uskutoční dňa 12.4.2021 takto:

- štrkovisko Sokolce - 1500 kg a 300 kg K1 /cca. od 08,00 hod /,

- štrkovisko Číčov - 1500 kg,

- štrkovisko Kl.Nemá - 500 kg,

- štrkovisko Kava - 500 kg,

- štrkovisko Nesvady - 1500 kg,

Ďalej do chovnej časti OR Apáli vysadíme 500 kg kapra rybničného K1 a do Žitnoostrovských kanálov 600 kg amura bieleho. 

Týmto oznamujeme naším členom, že na revíroch:

 2-3420-1-1 štrkovisko Kava I.,   

2-3460-1-1 štrkovisko Kližská Nemá,     

2-3100-1-1 štrkovisko Číčov,      

2-3960-1-1 štrkovisko Sokolce,

2-3760-1-1 štrkovisko Nesvady,

 

z dôvodu zarybnenie násadou kapra rybničného K3 dňa 12.4.2021 na základe § 18 ods. 9 Vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.

 

Na týchto revíroch platí:

 

Všeobecný zákaz lovu rýb od 12. apríla 2021 do 9.mája 2021 (vrátane).


Vážení členovia SRZ,

 

dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len  v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.

Loviacim odporúčame, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade s uvedeným nariadením a prispôsobili čas lovu aktuálnym platným a účinným opatreniam.


Jarné zarybňovanie revírov násadou kapra rybničného

 

Jarné zarybňovanie revírov zahájime dňa 26.3.2021 násadou kapra rybničného K3 na revíroch: OR Apáli /2-0020-1-1/ - 4000 kg, Konkoli /2-1070-1-1/ - 4000 kg, Akácos /2-0010-1-1/ - 500 kg, jazero Kakal /2-0841-1-1/ - 500 kg a Žitnoostrovské kanály /2-5670-1-1/ - 500 kg. Štrkoviská / Sokolce, Kl.Nemá, Číčov, Kava a Nesvady / budú zarybňované násadou K3 v priebehu mesiaca apríl.


Upozornenie pre rybárov.

Upozorňujeme rybárov, že podľa § 13, ods. 3 Zákona o rybárstve v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31. mája, toto neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky. Podľa ods. 5 citovaného § zákaz lovu všetkých rýb sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvých ramien a odstavných ramien, kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.


Vážení kolegovia rybári!

       Ministerstvo životného prostredia nepredĺžilo platnosť výnimky, ktorá už cez desať rokov pomáhala chrániť naše ryby pred devastačnými útokmi kormorána veľkého

Prosíme Vás podporte svojimi hlasom petíciu, ktorá opäť umožní chrániť naše vody pred kormoránom. Rozošlite túto petíciu vašim funkcionárom a všetkým členom prostredníctvom všetkých dostupných elektronických médií, ktorými disponujete. Zverejnite túto petíciu na Vašich stránkach. Umožnite túto petíciu podpísať aj rybárom, ktorý si prichádzajú vyzdvihnúť rybárske lístky na novú sezónu (papierová forma je v prílohe). Neváhajte osloviť i členov svojich rodín aj svojich priateľov nerybárov.

Ak sa rozhodnete, nezabudnite svoje hlasovanie na stránke potvrdiť v E-maile, ktorý Vám je pri hlasovaní automaticky doručený. 

Petícia online:

https://www.peticie.com/zachranme_povodne_druhy_ryb

V Českej republike štát platí za uloveného kormorána odmenu (zástrelné) 500,-CZK a dá sa očakávať že tento tlak sa prejaví aj zvýšenou migráciou kormorána na naše územie. Neprizerajme sa nečinne, tento problém musíme riešiť sami a hneď.

Ďakujeme za pomoc a podporu.

PETROV ZDAR!


OZNÁMENIE

     V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
     Na základe horeuvedeného predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno ruší plánované členské schôdze:

-  ObO Číčov dňa 6.3.2021,

- ObO Nesvady dňa 6.3.2021,

- ObO Kameničná dňa 14.3.2021,

- ObO Komárno dňa 20.3.2021,

- ObO Zlatná na Osttrove dňa 27.3.2021.

O náhradnom termíne budeme včas informovať.


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.