Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne Vás týmto pozýva na členské schôdze obvodných organizácii, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Dátum

Zahájenie

Obvodná organizácia

Miesto konania

28.8.2021

09,00

Zlatná na Ostrove

kultúrny dom

28.8.2021

09,00

Číčov

kultúrny dom

28.8.2021

09,00

Sokolce

kultúrny dom

1.9.2021

18,00

Moča

kultúrny dom/ŠJ

3.9.2021

17,00

Nesvady

kultúrny dom

4.9.2021

09,00

Okoličná na Ostrove

kultúrny dom

10.9.2021

18,00

Kameničná

kultúrny dom/OÚ

18.9.2021

09,00

Komárno

hosp. budova OR Apáli

25.9.2021

09,00 hod.

Mestská konferencia MsO SRZ Komárno

 

s týmto programom:

 

1.Otvorenie

2.Odsúhlasenie programu

3.Voľba pracovného predsedníctva

4.Voľba mandátovej, návrhovej komisie /trojčlenné komisie/

5.Kontrola plnenia uznesenia

6.Správa mandátovej komisie

7.Správa o činnosti výboru za rok 2020 a plán hlavných úloh na rok 2021, správa predsedu ObO o činnosti organizácie

8.Správa o finančnom hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

9.Správa RS a DK za rok 2020

10.Správa kontrolnej komisie

11.Diskusia

12.Návrh na uznesenie

13.Vyhodnotenie súťaže o rekordný úlovok roka 2020

14.Záver

 

Pri usporadúvaní členských schôdzi je potrebné sa riadiť aktuálne platnými opatreniami, ktoré vyplývajú z COVID automatu.

 

Prezentácia členov sa začína 30 minút pred zahájením. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2020. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

 

Výbor MsO SRZ


OZNAM O ÚPRAVE ÚRADNÝCH HODÍN:

Výbor MsO SRZ Komárno informuje rybárov – záujemcov o hosťovacie  povolenia o úprave úradných hodín v kancelárii MsO SRZ Komárno počas obdobia od 16.8.2021 do 4.10.2021.

 Výdaj hosťovacích povolení na rybolov :

 Utorok, Štvrtok, od 09,00 hod. do 11,00 hod.

 V súrnych prípadoch volať na tel.čísla:

 0918859329, 0905430196, 0905324146


Zarybnenie revírov v mesiacoch máj – jún 2021:

 • dňa 14.5.2021 násada šťuky severnej v množstve 7300 ks v cene 800 € do Žitnoostrovských kanálov č.1, číslo revíru: 2-5670-1-1 /lokalita Hadovce, Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove a Čerhát/,

 • dňa 14.5.2021 násada šťuky severnej v množstve 36300 ks v cene 3993 € do revíru Dunaj č.2, číslo revíru: 2-0490-1-1,

 • dňa 14.5.2021 násada šťuky severnej v množstve 29100 ks v cene 3201 € do revíru Dunaj č.2 – spodná inundácia,číslo revíru: 2-0500-1-1,

 • dňa 3.6.2021 násada zubáča veľkoústeho v hmotnosti 240 kg do revíru OR Apáli, číslo revíru: 2-0020-1-1,

 • dňa 11.6.2021 násada kapra rybničného Kr v množstve 100000 ks do Žitnoostrovských kanálov č.1, číslo revíru: 2-5670-1-1. Násada bola realizovaná z rezervného fondu Rady SRZ,

 • dňa 12.6.2021 násada zubáča veľkoústeho v množstve 20000 ks v cene 2904 € do revírov OR Apáli, číslo revíru: 2-0020-1-1 a Konkoli Kameničná, číslo revíru: 2-1070-1-1,

 • dňa 13.6.2021 násada zubáča veľkoústeho v množstve 50000 ks do revíru Dunaj č.2, číslo revíru: 2-0490-1-1 a 60000 ks do revíru Dunaj č.2 – spodná inundácia,číslo revíru: 2-0500-1-1,

 • dňa 14.6.2021 násada mieňa sladkovodného v množstve 3500 ks a úhora riečneho v množstve 1500 ks do revíru Dunaj č.2, číslo revíru: 2-0490-1-1.


Výsledky pretekov detí v love rýb udicou na OR Apáli dňa 29.5.2021

Kategória do  10 rokov:

 1. miesto: Károly Adrián – 3290 bodov,
 2. miesto: Szeles Patrik – 2630 bodov,
 3. miesto: Kiss Viktória – 2460 bodov,
 4. miesto: Apostol Áron – 2020 bodov,
 5. miesto: Bugris Dorián – 1530 bodov,
 6. miesto: Tóth Bibiána Denisa – 900 bodov.

 

Kategória do 15 rokov:

 1. miesto: Méhes Mátyás – 12950 bodov,
 2. miesto: Nagy Róbert – 9260 bodov,
 3. miesto: Lami Ádám – 5200 bodov,
 4. miesto: Keszán Szabolcs – 4800 bodov,
 5. miesto: Majcsák Ádám – 4545 bodov,
 6. miesto: Nagy Csaba – 4450 bodov.

 

Najväčší úlovok : Keszán Szabolcs – kapor rybničný – 4800 g.

 

Ďakujeme sponzorom akcie za podporu a hodnotné ceny.


MsO SRZ Komárno pri príležitosti MDD usporiada súťaž mladých rybárov do 15.rokov /vrátane/ v love rýb udicou:

 

Termín konania preteku: 29.5.2021

Miesto konania: OR Apáli /Mŕtve rameno Váhu/ - hospodárska budova rybárov

Časový harmonogram: 07,30 – 08,00 – registrácia a losovanie

                                      08,30 – začiatok preteku

                                      11,30 – koniec preteku, váženie a vyhodnotenie

 

Všetci pretekári súťažia v sprievode dospelej osoby.

 Prihlášky prijímame do 28.5.2021 do 12,00 hod. na tel.č.: 0918 489 665 alebo osobne v kancelárii,

          

Podmienky usporiadania preteku:

- v súlade s platnou legislatívou pre organizovanie hromadných podujatí preteku sa môže zúčastniť max. 46 osôb,

- platí zákaz podávania rúk,

- žiadame pretekárov o dodržiavanie 2 m odstup medzi osobami,

- ak sa u účastníkov prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, vo vlastnom záujme Vás žiadame opustiť hromadné podujatie.

Ďakujeme za pochopenie!


Výsledky pretekov v LRU na OR Apáli zo dňa 22.5.2021:

1. miesto: Šeben Marián – 21 kusov bodovaných rýb, počet bodov: 45880,

2. miesto: Riszdorfer Matej – 24 kusov bodovaných rýb, počet bodov: 45710,

3. miesto: Halmo Eduard – 28 kusov bodovaných rýb, počet bodov: 45150,

4. miesto: Farkas Karol – 15 kusov bodovaných rýb, počet bodov: 34660,

5. miesto: Tárnok Ján – 18 kusov bodovaných rýb, počet bodov: 28140.

Najväčší úlovok: Farkas Roland – kapor rybničný – 10,500 kg.


Vážení športoví rybári,

Vláda SR schválila zrušenie núdzového stavu od soboty 15. mája 2021. Zrušenie núdzového stavu znamená okrem iného zrušenie zákazu vychádzania, zhromažďovania a stretávania sa. Lov rýb a s tým spojený pobyt v prírode teda nie je už obmedzený.

Od pondelka 17. mája 2021 vstúpila do platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 208/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. V súlade s § 1 ods.1 písm. c/ vyhlášky možno podľa toho, v ktorom stupni COVID AUTOMAT- u sa okres nachádza, usporadúvať aj hromadné podujatie. Náš okres sa nachádza v I. stupni varovania COVID AUTOMAT- u čo znamená, že môžeme organizovať rybárske preteky v exteriéri do 50 osôb pri dodržaní opatrení podľa § 2 uvedenej vyhlášky.

Na základe týchto podmienok predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno rozhodlo tak, že dňa 22.5.2021 v čase od 06,00 hod. do 12,00 hod. usporiada rybárske preteky na OR Apáli číslo revíru: 2-0020-1-1  pre členov organizácie.

 

Podmienky usporiadania preteku:

 

- preteku sa môže zúčastniť max. počet osôb 46,

- štartovné: 10 €,

 

- prihlášky prijímame do 21.5.2021 do 12,00 hod.:

len v kancelárii na tel.č.: 0918 489 665,

- v deň preteku je už počet pretekárov fixný a prihlášky na mieste už neprijímame!

- v súlade s uvedenou vyhláškou občerstvenie nebude poskytnuté,

- pri príchode k registrácii a losovaniu pretekár je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty,

- platí zákaz podávania rúk,

- žiadame pretekárov o dodržiavanie 2 m odstup medzi osobami,

-  ak sa u účastníkov prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, vo vlastnom záujme Vás žiadame opustiť hromadné podujatie.

 

Rybárske preteky budú dňa 22.5.2021 usporiadané aj ObO Zlatná na Ostrove na revíry Jazero Kakal, číslo revíru: 2-0841-1-1 takto:

06,00 hod. – 12,00 hod.  - dôchodcovia,

13,00 hod. – 19,00 hod.  – dospelí.

Informáciu podáva p.Jandás József, číslo tel.: 0908 718 561.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

                                                                                                                                                                                    predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno


Oznam.

Oznamujeme členom MsO SRZ Komárno, že dňa 24.4.2021 zahájime spoločensko – prospešné práce na časti našich revírov / brigády v čase  od 08,00 hod. do 13,00 hod./ takto :

Miesto konania

Zodpovedný vedúci

 Kameničná,Konkoli

p.Zengő

Zsemlékes

p.Pázmány

Moča, Dunaj č.1

p.Szegi

Sokolce,štrkovisko

p.Pázmány

Vážsky Dunaj

p.Neszi

Dunaj č.2 – Bazén

p.Tóth

OR Apáli Komárno

p.Riszdorfer,p.Paksi J.

Nesvady, štrkovisko

p.Csontos

Číčov, Kl.Nemá,štrkoviská

p.Illés

Okoličná na Ostrove, kanál

p.Szendi

Zlatná na Ostrove, Kakal

p.Jandás

 

V súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi brigádnikmi ako aj ostatné opatrenia. 


Opäť otvárame!

Od pondelka 19.4.2021 bude naša kancelária v súlade s opatreniami opäť otvorená.

Pri vstupe do priestorov organizácie  je potrebné i naďalej dodržiavať všetky platné protipandemické hygienické opatrenia.

Ústa a nos mať prekryté respirátorom bez výdychového ventilu, pri vstupe použiť dezinfekciu rúk a dodržať maximálny povolený počet osôb - jeden návštevník v priestoroch kancelárie.


Jarné zarybňovanie štrkovísk násadou kapra rybničného K3

 

Jarné zarybňovanie štrkovísk násadou kapra rybničného K3 sa uskutoční dňa 12.4.2021 takto:

- štrkovisko Sokolce - 1500 kg a 300 kg K1 /cca. od 08,00 hod /,

- štrkovisko Číčov - 1500 kg,

- štrkovisko Kl.Nemá - 500 kg,

- štrkovisko Kava - 500 kg,

- štrkovisko Nesvady - 1500 kg,

Ďalej do chovnej časti OR Apáli vysadíme 500 kg kapra rybničného K1 a do Žitnoostrovských kanálov 600 kg amura bieleho. 


Jarné zarybňovanie revírov násadou kapra rybničného

 

Jarné zarybňovanie revírov zahájime dňa 26.3.2021 násadou kapra rybničného K3 na revíroch: OR Apáli /2-0020-1-1/ - 4000 kg, Konkoli /2-1070-1-1/ - 4000 kg, Akácos /2-0010-1-1/ - 500 kg, jazero Kakal /2-0841-1-1/ - 500 kg a Žitnoostrovské kanály /2-5670-1-1/ - 500 kg. Štrkoviská / Sokolce, Kl.Nemá, Číčov, Kava a Nesvady / budú zarybňované násadou K3 v priebehu mesiaca apríl.


Upozornenie pre rybárov.

Upozorňujeme rybárov, že podľa § 13, ods. 3 Zákona o rybárstve v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31. mája, toto neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky. Podľa ods. 5 citovaného § zákaz lovu všetkých rýb sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvých ramien a odstavných ramien, kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.


Vážení kolegovia rybári!

       Ministerstvo životného prostredia nepredĺžilo platnosť výnimky, ktorá už cez desať rokov pomáhala chrániť naše ryby pred devastačnými útokmi kormorána veľkého

Prosíme Vás podporte svojimi hlasom petíciu, ktorá opäť umožní chrániť naše vody pred kormoránom. Rozošlite túto petíciu vašim funkcionárom a všetkým členom prostredníctvom všetkých dostupných elektronických médií, ktorými disponujete. Zverejnite túto petíciu na Vašich stránkach. Umožnite túto petíciu podpísať aj rybárom, ktorý si prichádzajú vyzdvihnúť rybárske lístky na novú sezónu (papierová forma je v prílohe). Neváhajte osloviť i členov svojich rodín aj svojich priateľov nerybárov.

Ak sa rozhodnete, nezabudnite svoje hlasovanie na stránke potvrdiť v E-maile, ktorý Vám je pri hlasovaní automaticky doručený. 

Petícia online:

https://www.peticie.com/zachranme_povodne_druhy_ryb

V Českej republike štát platí za uloveného kormorána odmenu (zástrelné) 500,-CZK a dá sa očakávať že tento tlak sa prejaví aj zvýšenou migráciou kormorána na naše územie. Neprizerajme sa nečinne, tento problém musíme riešiť sami a hneď.

Ďakujeme za pomoc a podporu.

PETROV ZDAR!


OZNÁMENIE

     V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
     Na základe horeuvedeného predsedníctvo výboru MsO SRZ Komárno ruší plánované členské schôdze:

-  ObO Číčov dňa 6.3.2021,

- ObO Nesvady dňa 6.3.2021,

- ObO Kameničná dňa 14.3.2021,

- ObO Komárno dňa 20.3.2021,

- ObO Zlatná na Osttrove dňa 27.3.2021.

O náhradnom termíne budeme včas informovať.


Obsah ťažkých kovov a PCB látok v rybách v rokoch 2018-2020!!

 Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018, 2019 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. V roku 2020 na základe výsledkov monitoringu zvýšený obsah ortuti bol zaznamený u boleňa dravého na rieke Dunaj / revír číslo: 2-0490-1-1 /. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

Výbor MsO SRZ Komárno


Ohlasy médii na naše preteky 

DYNAMITE BAITS KONKOLI CARP CUP 2018 Kameničná:

Film o pretekoch Dynamite Baits Konkoli Carp Cup 2018 je na svete! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxZQFc7lbq4&feature=youtu.be


Pre zvýšenie informovanosti členskej základne bola naša organizácia zaregistrovaná aj na sociálnej sieti facebook.

Prosíme členov, ktorí sú na uvedenej sieti, aby si našu MsO SRZ Komárno pridali medzi priateľov.