LOVNÉ KAPROVÉ REVÍRY

2-0020-1-1

Apáli Komárno

25,7 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. /Severná časť koryta za ostrovom vyznačenom tabuľou predstavuje účel využitia chovný./ Zákaz lovu všetkých rýb od 15.marca do 31.mája.Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-1070-1-1

Konkoli Kameničná

28,6 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.Zákaz lovu všetkých rýb od 15.marca do 31.mája. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-0010-1-1

Akácos Kameničná

10,1 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.Rybársky revír leží v chránenom území so 4. Stupňom ochrany. Na tomto území je zákaz vjazdu a státia osobným motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň!!! Lov rýb je povolený od 15. júla. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-3420-1-1

Štrkovisko Kava I.

6 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Kava. Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur biely 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-3460-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

2,5 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Kližská Nemá.Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur biely 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-3100-1-1

Štrkovisko Číčov

2,2 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Číčov. Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur biely 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-3960-1-1

Štrkovisko Sokolce

4 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Sokolce.  Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - chovný. Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur biely 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-3760-1-1

Štrkovisko Nesvady

6 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Nesvady. Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur biely 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-0841-1-1

Jazero Kakal Zlatná n./O.

1,41 ha

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha jazera v obci Zlatná n./Ostrove.Zákaz lovu všetkých rýb od 15.marca do 31.mája. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-2690-1-1

Stará Nitra

9 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-4440-1-1

Vážsky Dunaj

24 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča-Kolárovo. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky MŽP. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2018 v povodí Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.

2-2090-1-1

Patinský kanál č. 2

18 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky MŽP. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-5660-1-1

Žitava kanál č. 2

18 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce /vyústenie zo Starej Nitry/. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-5670-1-1

Žitnoostrovské kanály č.1

128 km

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Vodná plocha Komárňanského kanála od ústia v Komárne po okr. Hranice Komárno-Dun.Streda, vrátane vodnej plochy Semlékes, kanál Holiare-Veľké Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá,kanál Kolárovo-Kameničná a Balvanský kanál. Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov podľa vykonávacej vyhlášky. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.

2-0490-1-1

Dunaj č.2 Bazén

 

MsO SRZ Komárno

kaprový-lovný

Lov rýb je povolený v západnom bazéne prístavu Komárno od vyväzovacej bitvy č. 50 do bitvy č. 62 za podmienok vyznačenými tabuľami, ktoré označujú časť lovného úseku. 

 

Dôležité upozornenia!

Pravidlá lovu:

 

Pred začatím lovu:

  - skontrolovať doklady (rybársky lístok, povolenie na rybolov, záznam o dochádzke k vode a  úlovkoch)

  - skontrolovať povinnú výbavu (meter, uvoľňovač háčikov a podberák). V tomto smere apelujeme na všetkých rybárov, že podberák je nutné pri podoberaní rýb aj používať. Ryba ťahaná na ostrých kameňoch či suchej zemine si oderie ochranný sliz,časom dostane zápal či pleseň, čo znamená s určitosťou úhyn!

  - upratať lovné miesto

  - do záznamu zapísať dátum a číslo revíru bez možnosti vymazania

 

  Počas lovu:

  - mať možnosť okamžite manipulovať s prútom

  - dodržiavať vzdialenosť minimálne 3 metre medzi loviacimi, minimálne 20 m pri love prívlačou

  - privlastňovať si len ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru

 -  ryby  ulovené v  čase ich individuálnej ochrany s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody

 -  privlastnením si povoleného  počtu a hmotnosti rýb  denný lov rýb končí.

  - pri ulovení a privlastnení kapra, zubáča, šťuky, sumca,  lieňa,  lososovitých  druhov  rýb, lipňa,

    podustvy alebo mreny ihneď zapísať do záznamu druh, dĺžku a váhu úlovku.

  - v čase od 22,00h do 4,00h na kaprových vodách osvetliť miesto lovu

  - po uplynutí jednej hodiny po západe slnka osvetliť miesto lovu rýb

  - mať pri sebe doklady a  pri kontrole  ich predložiť  na požiadanie príslušníka Policajného 

    zboru, príslušníka obecnej  polície alebo členovi rybárskej stráže.

  - umožniť členovi rybárskej stráže prezerať rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby

    (kedykoľvek)

 

    Po skončení lovu:

  - zapísať úlovky ostatných druhov rýb do záznamu

  - vyškrtnúť prázdne kolónky v zázname ak si loviaci neprivlastnil žiadnu rybu

  - upratať lovné miesto

  - odstrániť označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania