Lovné miery a doba hájenia rýb, denný čas lovu podľa Vyhlášky MŽP SR

č. 381/2018 Z.z.:


Názov ryby

Latinský názov

Doba hájenia

Lovná miera

Lososovité (Salmonidae)

1.

hlavátka podunajská

Hucho hucho

1.1.-31.10.

80 cm

 

2.

pstruh potočný

Salmo trutta m. fario

1.9.-15.4.

27 cm

 

3.

pstruh dúhový

Oncorhynchus mykiss

nehájená

27 cm

 

4.

pstruh jazerný

Salmo trutta m.lacustris

1.9.-15.4.

50 cm

 

5.

sivoň potočný

Salvelinus fontinalis

nehájená

27 cm

 

6.

 

7.

sih peleď

 

sih maréna

Coregonus peled

 

Coregonus maraena

1.9.-28.2.

 

1.1.-31.12.

25 cm

 
 

Lipňovité (Thymallidae)

8.

lipeň tymiánový

Thymallus thymallus

1.1.-31.5.

33 cm

 
 

Šťukovité (Esocidae)

9.

šťuka severná

Esox lucius

1.1. - 31.5.

60 cm

 

Ostriežovité (Percidae)

10.

ostriež zelenkavý

Perca fluviatilis

nehájená

nemá lovnú mieru

 

11.

zubáč veľkoústy

Sander lucioperca

1.1.-15.6.

50 cm

 

12.

zubáč volžský

Sander volgensis

1.1.-15.6.

35 cm

 

13.

kolok veľký

Zingel zingel

1.1.-31.12. 

       nemá lovnú mieru

 

14.

kolok vretenovitý

Zingel streber

1.1.-31.12.

       nemá lovnú mieru

 

15.

hrebenačka fŕkaná

Gymnocephalus cernuus

nehájená

  nemá lovnú mieru

 

16.

hrebenačka pásavá

Gymnocephalus scernua

1.1.-31.12.

       nemá lovnú mieru

 

17.

hrebenačka vysoká

Gymnocephalus baloni

1.1.-31.12.

       nemá lovnú mieru

 
 

Kaprovité (Cyprinidae)

18.

 

19.

kapor rybničný

 

 

kapor sazan-divá forma

 

Cyprinus carpio

 

15.3. - 31.5.

/§10 ods.1 písm.e/

40cm

 

1.1.-31.12.

 

20.

karas striebristý

Carassius auratus

nehájená

  nemá lovnú mieru

 

21.

karas zlatistý

Carassius carassius

1.1.-31.12.

   

22.

lieň sliznatý

Tinca tinca

15.3.-31.5.

30 cm

 

23.

 

24.

amur biely

 

 

amur čierny

Ctenopharyngodon idella

 

 

Mylophararyngodon piceus

nehájená

60 cm

 

 

60 cm

 

25.

boleň dravý

Leuciscus aspius

15.3.-31.5.

40 cm

 

26.

tolstolobik biely

Hypophthalmichthys molitrix

nehájená

45 cm

 

27.

tolstolobik pestrý

Hypophthalmichthys nobilis

nehájená

45 cm

 

28.

podustva severná

Chondrostoma nasus

15.3.-31.5.

30 cm

 

29.

nosáľ sťahovavý

Vimba vimba

15.3.-31.5.

30 cm

 

30.

mrena severná

Barbus barbus

15.3.-31.5.

40 cm

 

31.

mrena škvrnitá

Barbus petenyi

1.1.-31.12.

   

32.

pleskáč vysoký

Abramis brama

15.3.-31.5.

30 cm

 

33.

pleskáč siný

Ballerus ballerus

15.3.-31.5.

 25 cm

 

34.

pleskáč tuponosý

Ballerus sapa

15.3.-31.5.

 25 cm

 

35.

pleskáč zelenkavý

Blicca bjoerkna

nehájená

 15 cm

 

36.

červenica ostrobruchá

Scardinius erythrophthalmus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

37.

plotica červenooká

Rutilus rutilus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

38.

plotica lesklá

Rutilus pigus

1.1.-31.12.

   

39.

plotica perleťová

Rutilus meidingeri

1.1.-31.12.

   

40.

jalec hlavatý

Leuciscus cephalus

15.3.-31.5.

25 cm

 

41.

jalec maloústy

Leuciscus leuciscus

15.3.-31.5.

20 cm

 

42.

jalec tmavý

Leuciscus idus

15.3.-31.5.

30 cm

 

43.

ovsienka striebristá

Leucaspius delineatus

1.1.-31.12.

nemá lovnú mieru

 

44.

belička európska

Alburnus alburnus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

45.

ploska pásavá

Alburnoides bipunctatus

1.1.-31.5.

      nemá lovnú mieru

 

46.

čerebľa pestrá

Phoxinus phoxinus

1.1.-31.12.

   

47.

šabľa krivočiara

Pelecus cultratus

1.1.-31.12.

   

48.

lopatka dúhová

Rhodeus amarus

1.1.-31.12.

   

49.

hrúz bieloplutvý

Gobio albipinnatus

1.1.-31.12.

nemá lovnú mieru

 

50.

hrúz fúzatý

Gobio uranoscopus

1.1.-31.12.

   

51.

hrúz Kesslerov

Gobio kessleri

1.1.-31.12.

   

52.

hrúz škvrnitý

Gobio gobio

1.1.-31.12.

nemá lovnú mieru

 

53.

hrúzovec sieťovaný

Pseudorasbora parva

nehájená

nemá lovnú mieru

 
 

Sumcovité (Siluridae)

54.

sumec veľký

Silurus glanis

1.1.-15.6.

70 cm

 

Sumčekovité (Ictaluridae)

55.

sumček hnedý

Ameiurus nebulosus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

56.

sumček čierny

Ameiurus melas

nehájená

nemá lovnú mieru

 
 

Úhory (Anguilliformes)

57.

úhor európsky

Anguilla anguilla

nehájená

50 cm

 
 

Treskovité (Gadiformes)

58.

mieň sladkovodný

Lota lota

1.1.-15.3.

35 cm

 
 

Jesetery (Acipenseriformes)

59.

jeseter malý

Acipenser ruthenus

15.3.-31.5.

45 cm

 

60.

 

61.

jeseter sibírsky

 

jeseter ruský

Acipenser baeri

 

Acipenser gueldenstaedtii

15.3.-31.5

 

1.1.-31.12.

45 cm

 

 
 

Hlaváčovité (Cottidae)

62.

hlaváč bieloplutvý

Cottus gobio

1.1.-31.12.

nemá lovnú mieru

 

63.

hlaváč pásoplutvý

Cottus poecilopus

1.1.-31.12.

nemá lovnú mieru

 
 

Býčkovité (Gobiidae)

64.

býčko čiernoústy

Neogobius melanostomus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

65.

býčko hlavatý

Ponticola kessleri

nehájená

nemá lovnú mieru

 

66.

býčko nahotemenný

Babka gymnotrachelus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

67.

býčko piesočný

Neogobius fluviatilis

nehájená

nemá lovnú mieru

 

68.

býčko rúrkonosý

Proterorhinus marmoratus

1.1.-31.12.

      nemá lovnú mieru

 

69.

býčkovec amurský

Perccottus glenii

nehájená

nemá lovnú mieru

 
 

Pĺžovité (Cobitidae)

70.

čík európsky

Misgurnus fossilis

1.1.-31.12.

   

71.

slíž severný

Noemacheilus barbatulus

nehájená

nemá lovnú mieru

 

72.

pĺž severný

Cobitis taenia

1.1.-31.12.

   

73.

pĺž vrchovský

Sabanejewia balcanica

1.1.-31.12.

   

Pichľavkovité (Gasterosteidae)

74.

pichľavka siná

Gasterosteus aculeatus

nehájená

nemá lovnú mieru

 
 

Ostračovité (Centrarchidae)

75.

ostračka veľkoústa

Micropterus salmoides

nehájená

nemá lovnú mieru

 

76.

slnečnica pestrá

Lepomis gibbosus

nehájená

nemá lovnú mieru

 
 

Blatniakovité (Umbridae)

76.

blatniak tmavý

Umbra krameri

1.1.-31.12.

   Denný čas lovu rýb:

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v kaprových vodách v mesiacoch

1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,
2. máj od 4.00 h do 24.00 h,
3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm.b) zákona.