Plán odpracovania členských povinností MsO SRZ Komárno za rok 2024:

 

Dátum

Miesto konania, Obvodná organizácia

Zodpovedný vedúci

2.3.2024, 30.3.2024

Moča /Dunaj č.1/

p.Szegi

13.4.2024

Zlatná na Ostrove

p.Jandás

20.4.2024

Číčov, Klížska Nemá

p.Illés

20.4.2024

Sokolce /Zsemlékes/

p.Pázmány

20.4.2024

Konkoli Kameničná, Akácos

p.Zengő

27.4.2024

Sokolce /štrkovisko/

p.Pázmány

27.4.2024

Okoličná na Ostrove

p.Hrabovský

27.4.2024

Nesvady

p.Csontos

27.4.2024

Apáli Komárno, Vážsky Dunaj, Dunaj č.2, Kava

p.Riszdorfer, p.Neszi, p.Kováč,p.Csernava,p.Nagy

Brigádníci sú povinní predložiť BRIGÁDNICKÝ PREUKAZ!

Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v kancelárii MsO SRZ Komárno  a na internetovej stránke MsO.

 

Vážení členovia MsO SRZ Komárno,

vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné:

Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, sa že člen dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútrozväzovými predpismi- uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Až v tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť  jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ.

S pozdravom

Mgr. Barbara Schlesingerová

vedúca organizačno-právneho odboru

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina

Tel.:+421 41/507 36 25