História

Podľa svedectva písomných dokumentov, rybárstvo Komárna má tisícročnú minulosť. Už v rokoch 1001 a 1051 máme písomné doklady o udelení rybárskych práv. Komárno malo veľký význam z hľadiska lovu Vyze. Lov Výz mal nielen miestny, ale aj celoštátny význam. Prvý známy cechový poriadok pre rybárov Komárna získalo od Leopolda I. v roku 1696. Z dokumentov vysvitá, že komárňanskí rybári boli povinný odovzdávať kráľovi štvrtinu ulovených rýb. Trhový predaj rýb usmerňovali nariadenia vrchnosti. Na území Komárna vznikly prvé rybárske spolky v roku 1922. Združili sa na základe spoločného záujmu . K tomu , aby niekto mohol byť športovým rybárom v tom čase, bol potrebný rybársky lístok a povolenie nájomcu. Počet členov sa rýchle zvyšoval, o športové rybárstvo sa zaujímali hlavne robotníci z lodeníc a z prístavu. Rozhodný obrat v živote spolku nastal po oslobodení, keď sa ukázalo, že v prirodzených vodách patrí rybárske právo štátu. V ďaľších rokoch členstvo rapídne vzrastá a v roku 1970 je zaregistrovaných už 1260 dospelých a 620 mladých športových rybárov. V súčasnosti naša organizácia eviduje 3242 členov z toho 337 detí (stav k 31.12.2020). Tisícročná tradícia komárňanského rybárstva pokračuje v novom smere. Neoceniteľnú prácu v prospech rybárov Komárna urobil Ing.Gecző Vojtech. Bol predsedom mestskej organizácie SRZ v Komárne. Aj vďaka jeho práci patrila SRZ MsO v Komárne medzi najaktívnejšie organizácie na Slovensku. Nepochybne aj jeho zásluhou vybudovali členovia SRZ MsO v Komárne vzorový rybársky dom. V roku 2017 sme si pripomenuli 95. výročie založenia mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne.Cieľom vedenia SRZ MsO v Komárne do budúcnosti je pravidelné zarybňovanie revírov kvalitnými rybami, skrášlovanie okolia revírov v záujme všetkých rybárov a zároveň podpora naších pretekárov družstva I.Ligy LRU CIPS. Všetkým návštevníkom naších rybárskych revírov prajeme bohaté úlovky a pohodu pri vode.

František Prohászka