Informácie o spracúvaní osobných údajov:

 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany MsO SRZ Komárno, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).


 Prevádzkovateľ osobných údajov: 

 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Komárno

so sídlom Záhradnícka ul. 16 II/4, 94501 , Komárno, IČO: 36 108 707, DIČ: 2021574049

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany MsO SRZ Komárno:

- vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu,

- poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva,

- používanie na elektronickú komunikáciu,

- rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov,

- zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska.

 

 Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 

- titul, meno, priezvisko

- dátum narodenia

- trvalý pobyt

- fotografia

- e-mailová adresa

- iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

                 

- orgány činné v trestnom konaní,

- súdy.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

MsO SRZ Komárno, je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.