Pre členov MsO SRZ Komárno sa povoľuje lov rýb:

MsO SRZ Kolárovo – na rieke Váh až po kompu v obci Neded nk 35 č.revíru 2-4360,

Malý Dunaj č. 1, č. revíru 2-1190 od toku Váhu po sútok s Čiernou vodou a kanál

Aszód.

MsO SRZ Nové Zámky – na rieke Nitra č.1 č. revíru 2-1400 časť od cestného mostu

Komoča pri Čergáte po sútok s riekou Váh pri obci Komoča.

MsO Hurbanovo – po celej dĺžke Starej Nitry, celý kanál Lándor – Vrbová č.revíru

2-1010-1-1 od druhého mosta.